Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nplate, romiplostimum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 mcg, 1 fiol. proszku zestaw do rozpuszczenia leku, kod EAN: 5909990766994; Nplate, romiplostim, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 125 mcg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 8715131018139 we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

Wskazanie:

Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4560.2018.16.MN; PLR.4600.4562.2018.16.MN; 16.05.2019
Pismami znak: PLR.4600.4560.2019.1.SK; PLR.4600.4562.2019.1.SK z dn. 17.06.2019 r. zawieszono postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 97/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 97/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 97/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 97/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 97/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 97/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10.10.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 97/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.22.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Nplate (romiplostym) w ramach programu lekowego: „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. Dr hab. n. med. Michał Matysiak

  pdf 01

  Uwaga ogólna nie wpływa na wnioskowania AWA.

  2. Marta Dąbrowska
  (Amgen Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Uwaga 1, str. 12 rozdz. 3.1.1.6., str. 24, rozdz. 3.6., str. 92, rozdz. 11, str. 96, rozdz. 12, str. 75, rozdz. 5.3.1
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA. Agencja zwraca uwagę, na brak danych dotyczących przedstawionej subpopulacji, która, zgodnie z opiniami ekspertów klinicznych, stanowi najprawdopodobniej nikły odsetek populacji docelowej.

  Uwaga 2, str. 24, rozdz. 3.6, str. 95, rozdz. 11, str. 96, rozdz. 12
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA. Brak jest danych klinicznych dla subpopulacji pacjentów po nieskuteczności terapii eltrombopagiem.

  Uwaga 3, str. 33, rozdz. 4.1.4
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.

  Uwaga 4, stgr. 64, rozdz. 5.1.1
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA. Należy zwrócić uwagę, że na potrzeby analizy ekonomicznej uwzględniono różnice w odsetkach odpowiedzi między ROM i ELT, pomimo braku istotności statystycznej tych różnic, zatem nieuwzględnienie różnic w profilu bezpieczeństwa można uznać za niekonsekwencje.

  Uwaga 5, str. 73, rozdz. 5.3.1
  Agencja podtrzymuje stanowisko odnośnie wątpliwości związanych z zastosowaną techniką analityczną, w świetle danych przedstawionych w ramach analizy klinicznej.

  Uwaga 6, str. 73, rozdz. 5.3.1, str. 75, rozdz. 5.3.3
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA. Liczba płytek krwi jest podstawowym miernikiem skuteczności terapii, wątpliwości budzi jednak fakt generowania wyników analizy ekonomicznej sprzecznych z wnioskami z analizy klinicznej – w porównaniu pośrednim przedstawionym w AKL wnioskodawcy oraz w metaanalizie Zhang 2018 częstość krwawień w grupie ROM była istotnie statystycznie większa niż w grupie ELT, natomiast wyniki AE sugerują odwrotny trend.

  Uwaga 7 str.73, rozdz. 5.3.1
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 8 str. 75., rozdz. 5.3.2
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA. Agencja uznaje, że dawkowanie przyjęte przez wnioskodawcę jest poprawne. Przyjęcie alternatywnego dawkowania immunoglobulin oraz metyloprednizolonu skutkuje wynikiem BIA na poziomie wariantu maksymalnego wskazanego przez wnioskodawcę.

  Uwaga 9, str. 75 rozdz. 5.3.3
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.

  Uwaga 10, str. 75 rozdz. 5.3.3
  Uwaga niezasadna. Przytoczone ograniczenia metaanalizy, oraz porównań pośrednich dotyczą całego modelu ekonomicznego wnioskodawcy (oraz całej analizy klinicznej), którego założenia bazują na danych pochodzących z przytoczonych badań (m. in. odsetki odpowiedzi na leczenie). Dodatkowo w ramach AKL przedstawiono wynik dotyczący liczby krwawień ogółem, który był istotny statystycznie na korzyść ELT, pod względem ciężkich krwawień różnica nie osiągnęła istotności statystycznej, jednak wskazuje na korzyść ELT. Dane te obarczone są licznymi ograniczeniami i dużą niepewnością, jednak na podstawie tych danych oparte jest wnioskowanie analizy klinicznej. Dane te stoją w sprzeczności z wynikami generowanymi przez przedstawiony model farmakoekonomiczny.

  Uwaga 11, str. 97 rozdz. 12
  Uwaga dotyczy parametru „compliance”, który zgodnie z uwagą został przedyskutowany na wspomnianym spotkaniu, jednak ze względu na przytoczoną pracę zasadne jest zbadanie jego wpływu na wyniki, aby w pełni oszacować związaną z nim niepewność. Nie przetestowano natomiast wpływu założeń związanych z liczbą krwawień na wyniki analizy.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 89/2019 do zlecenia 97/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 88/2019 do zlecenia 97/2019
  (Dodano: 23.10.2019 r.)

  go to zlecenie