Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, EAN: 5901549325126 w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”

Wskazanie:

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4589.2018.PB.IV; 14.06.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 131/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 131/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 131/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 131/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 131/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 131/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.08.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 131/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.34.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)””

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  pdf 01

  W uwadze 1. przedstawiono dane epidemiologiczne analizowanego problemu zdrowotnego. Nie podano źródła tych danych. Informacje te nie wpływają na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 2. powołano się na wyniki dotyczące przeżycia całkowitego z badania KEYNOTE-189, obejmujące dłuższy okres obserwacji (mediana 18,7 miesiąca). Należy zaznaczyć, że dane te pochodzą z abstraktu konferencyjnego (ASCO z 2019 r.) i w zakresie OS nie zmieniają wnioskowania z AWA.

  Uwaga 3. stanowi własną interpretację i opinię eksperta dotyczącą wyników badania KEYNOTE-189, która nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 4. podkreślono zasadność stosowania terapii skojarzonej pembrolizumabem na podstawie wytycznych klinicznych ESMO 2018 r. Nie zmienia to wnioskowania z AWA.
  W uwadze 5. odniesiono się do opinii eksperta, uwzględnionego w AWA, w zakresie długości leczenia w programie lekowym. Niniejsza uwaga nie ma wpływu na wnioskowanie z AWA. Należy zaznaczyć, że w toku prowadzonego postępowania wystąpiono z prośbą o opinię ekspercką do prof. Krawczyka, której to do zakończenia prac nad raportem nie otrzymano.

  2.

  Aneta Mela – specjalista ds. farmakoekonomiki w MSD Polska

  pdf 01

  Uwagi przedstawiciela wnioskodawcy stanowią w większości komentarz do wątpliwości zgłoszonych w AWA lub są jego własnym stanowiskiem. W uwadze 1. Zgłoszono zaskoczenie licznymi uwagami do wnioskowanego programu lekowego, który przeszedł formalno-prawną ocenę w Ministerstwie Zdrowia. Należy zauważyć, że rolą analityków Agencji jest weryfikacja przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów, w tym analiz HTA czy wnioskowanego programu lekowego, którego zapisy powinny być jasno sformułowane i nie powinny budzić wątpliwości. W opinii analityków Agencji niektóre zapisy niniejszego programu wymagają doprecyzowania, co przedstawiono w AWA.

  W uwagach 1., 2. i 4. odniesiono się do opinii eksperta klinicznego, ankietowanego przez Agencję, na którą analitycy Agencji nie mają wpływu. Ponadto w uwadze 2. i 4. przedstawiono wyniki z dłuższego okresu obserwacji (mediana 18,7 miesiąca) z badania KEYNOTE-189 (wykazano różnice istotne statystycznie dla OS i PFS dla wszystkich trzech analizowanych podgrup pacjentów ze względu na PD-L1 na korzyść ocenianej interwencji w porównaniu do komparatora). Niniejsze wyniki pochodzą z abstraktu konferencyjnego (ASCO z 2019 r.), który nie został zaindeksowany do wyszukiwanych przez Agencję baz danych na etapie weryfikacyjno-aktualizującego przeszukania.
  W uwadze 3. wskazano, że szczegółowe zdarzenia niepożądane, dla których wykazano większe ryzyko wystąpienia w grupie ocenianej interwencji w porównaniu z komparatorem w ramach przeprowadzonego porównania pośredniego „są typowe dla chemioterapii stosowanej w NDRP”. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 5. patrz wyjaśnienie do uwagi 1.
  W uwadze 6. zaznaczono, że w polskich wytycznych klinicznych PTOK 2019 nie wskazano jednoznacznie, że terapia podtrzymująca PMX jest niezalecana. W niniejszych wytycznych podano, że takie postępowanie jest „przedmiotem kontrowersji” i „dotychczas nie zdefiniowano jednak kryteriów doboru chorych do” takiego postępowania. Dodatkowo, pomimo opinii eksperta klinicznego, który twierdzi, że terapia podtrzymująca PMX jest w Polsce niestosowana (ponieważ jest nierefundowana), przedstawiciel wnioskodawcy twierdzi, że takie postępowanie może być stosowane przez niektóre ośrodki. Nie wskazał jednak kto miałby płacić za takie leczenie i na jakich zasadach miałoby się ono odbywać.
  W uwadze 7. poprawnie wskazano, że w podgrupie pacjentów z ekspresją PD-L1 ≥50% zalecane jest stosowanie monoterapii pembrolizumabem (a nie pemetreksedem), co stanowi omyłkę pisarską analityka Agencji.
  W uwadze 8. poprawnie wskazano, że korzystano z referencji odnalezionych dowodów naukowych w trakcie wyszukiwania badań.
  W uwadze 9. zwrócono uwagę na wartość badania Afzal 2018 jako opublikowanego w pełnym tekście i obejmującego pacjentów bardziej obciążonych niż oceniana populacja, co nie zmienia faktu ograniczeń tego badania, wskazanych w AWA.
  W uwadze 10. podano, że wyniki w podziale na podgrupy PD-L1 dla OS i PFS raportowano w badaniu rejestracyjnym KEYNOTE-189, a dla ORR (punktu pierwszorzędowego) w badaniu KEYNOTE-021G, co mając na uwadze heterogeniczność między badaniami nie zmienia wątpliwości, wskazanej w AWA.
  W uwadze 11. podano, że w badaniach RCT istniała możliwość wycofania zgody przez pacjenta lub możliwość zaprzestania terapii przez pacjenta uzasadniona decyzją lekarza, co w pewien sposób odpowiada niektórym zapisom z kryteriów wyłączenia z ocenianego programu lekowego. W opinii analityka Agencji zapisy z badania mogą, ale nie muszą odzwierciedlać zapisów z programu lekowego, co wskazano w AWA.
  W uwadze 12. poinformowano, że wykonano porównanie pośrednie dla dostępnych punktów końcowych, w tym zdarzeń niepożądanych. Jednak w analizie wnioskodawcy nie przedstawiono tabeli porównującej zgodności raportowanych punktów końcowych między uwzględnionymi badaniami, a tym samym nie wykonano porównania dla niektórych z nich, np. zdarzeń niepożądanych prowadzących do zgonu z badań KEYNOTE-189 i KEYNOTE-024.
  W uwadze 13. podkreślono, że dla najważniejszych punktów końcowych wykonano porównanie pośrednie z uwzględnieniem wyników, uzyskanych w podgrupie pacjentów z ekspresją PD-L1≥50%. Nie zmienia to uwagi wskazanej w AWA, że dla niektórych punktów końcowych nie było to możliwe i w takiej sytuacji wnioskodawca wykorzystywał wyniki dla szerszych populacji.
  W uwadze 14 przedstawiono wyjaśnienie dla uwzględnienia badania KEYNOTE-021G w porównaniu pośrednim w ocenie bezpieczeństwa. Warto jednak zauważyć, że wykonując porównanie pośrednie trzeba wziąć pod uwagę heterogeniczność między badaniami, które mają wpływ na oszacowane wyniki.
  W uwadze 15. przedstawiono opinię wnioskodawcy dotyczącą interpretacji wyników z porównania pośredniego.
  W uwadze 16. wskazano, że w badaniach onkologicznych dopuszcza się wykonanie cross-over oraz podkreślono silny efekt terapeutyczny ocenianej technologii, mimo zastosowanego cross-over. Nie zmienia to faktu, że zastosowanie tej procedury (w tym bez okresu wymywania między kolejnymi terapiami) wpływa na uzyskane wyniki, co wskazano w AWA.
  Uwaga 17. dotyczyła niewyłączania pacjentów z rearanżacją genu ROS1 z badań RCT, co nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 18. dotyczyła pozytywnych rekomendacji Agencji dla oceny produktu Keytruda w innych wskazaniach niż wnioskowane, co nie ma związku z aktualnie ocenianą technologią lekową.
  W uwadze 19. wskazano uzasadnienie przyjęcia innego, niż średnia z odnalezionych badań, podejścia do wyznaczenia wartości poszczególnych parametrów służących do oszacowania liczebności populacji docelowej, co nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 20. odniesiono się do opinii eksperta uwzględnionego w AWA w zakresie oszacowania liczebności populacji z wnioskowanym wskazaniem i liczby nowych zachorowań w ciągu roku. Nie wpływa ona na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 21. wyjaśniono sposób implementowania alternatywnych liczebności populacji do modelu elektronicznego. Nie ma ona wpływu na wnioskowanie z AWA

  3.

  Maciej Bryl

  pdf 01

  W uwadze 1. wskazano, że w analizie nie uwzględniono doniesienia plakatowego dla badania KEYNOTE-189 (ASCO z 2019 r.). Warto zauważyć, że niniejszy abstrakt (do dnia 22.08.2019 r.) nie został zaindeksowany w podstawowych bazach informacji medycznej, przeszukiwanych w toku prac nad niniejszą AWA.

  W uwadze 2. przedstawiono własną opinię, że decyzję o zastosowaniu leczenia (ocenianej technologii lekowej czy monoterapii pembrolizumabem) w subpopulacji z ekspresją PD-L1≥50% powinno się pozostawić klinicyście i pacjentowi.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 76/2019 do zlecenia 131/2019
  (Dodano: 29.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 73/2019 do zlecenia 131/2019
  (Dodano: 06.09.2019 r.)

  go to zlecenie