Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedrolite, cannabis flos bedrolite, susz, CBD 9% THC

Wskazanie:

wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa lekooporna na podłożu skojarzonej mutacji CSCNA1A GRIN2A (EIEE42 FESD) po nieskutecznym leczeniu: kwasem walproinowym, lamotryginą, lewetiracetamem, lakozamidem, topiramatem, klobazamem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2595.2019.2.PG; 17.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.10.2019
(Dodano: 19.08.2019 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 70/2019 do zlecenia 133/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 68/2019 do zlecenia 133/2019
(Dodano: 08.11.2019 r.)

go to zlecenie