Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedrolite, cannabis flos bedrolite, susz, CBD 9% THC

Wskazanie:

padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Jacobsena w ramach III linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Jacobsena w ramach III linii leczenia; 26.06.2019
Pismem znak PLD.46434.3205.2019.3.PG z dn. 23.07.2019 r. zmieniono wskazanie z: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Jacobsena w ramach III linii leczenia na: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Jacobsena po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.12.2019
(Dodano: 24.09.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 82/2019 do zlecenia 138/2019
(Dodano: 24.09.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 80/2019 do zlecenia 138/2019
(Dodano: 08.11.2019 r.)

go to zlecenie