Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materialów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących wprowadzenia zmain w programie lekowym B.32/B.32.a "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna" w zakresie wydłużenia czasu terapii podtrzymującej adalimumabem do 24 miesięcy i tym samym zrównania tego czasu z analogiczną terapią infliksymabem oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie ww. programu lekowego

Wskazanie:

leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.675.2019.PB; 08.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i wydania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.12.2019
(Dodano: 25.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 377/2019 do zlecenia 148/2019
(Dodano: 26.11.2019 r.)

go to zlecenie