Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedrolite, Cannabis flos Bedrolite, susz, CBD 9% THC

Wskazanie:

padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3780.2019.1.PG; 24.07.2019

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.10.2019
(Dodano: 19.08.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 72/2019 do zlecenia 161/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 70/2019 do zlecenia 161/2019
(Dodano: 08.11.2019 r.)

go to zlecenie