Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vectibix, Panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiolka po 20 ml; Vectibix, Panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiolka po 5 ml

Wskazanie:

Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.808.2019.PB.IV; PLR.4600.807.2019.PB.IV; 29.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 165/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 165/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 165/2019
pdfAneks do zlecenia 165/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 165/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10.10.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 165/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.39.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Vectibix (panitumumab) w ramach programu lekowego: "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  lek. med. Monika Lewicka specjalista onkologii klinicznej

  pdf 01

  Dotyczy: Uwaga ma charakter ogólnej opinii na temat wnioskowanej terapii - przedstawiono wyniki skuteczności z badania Köhne 2012, które zostały opisane w AWA. W opinii zgłaszającego uwagę analizowana technologia jest interesującą opcją terapeutyczną dla uprzednio nieleczonych chorych na przerzutowego raka jelita.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy

  2.

  Artur Drobniak onkolog

  pdf 01

  Dotyczy: Uwaga ma charakter ogólnej opinii na temat wnioskowanej terapii - powołano się na wyniki badań, które zostały opisane w AWA. W opinii zgłaszającego uwagę obecne zapisy programu lekowego nie umożliwiają pełnego wykorzystania panitumumabu w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy

  3.

  lek. Robert Dziura specjalista onkolog kliniczny

  pdf 01

  Dotyczy: Uwaga ma charakter ogólnej opinii na temat wnioskowanej terapii - powołano się na wyniki badań, które zostały opisane w AWA. W opinii zgłaszającego uwagę obecna możliwość zastosowania panitumumabu nie pokrywa się z zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy

  4.

  Dr med. Janusz Rolski radioterapeuta onkolog

  pdf 01

  Dotyczy: Dotyczy: Uwaga ma charakter ogólnej opinii na temat wnioskowanej terapii. W opinii zgłaszającego uwagę dodanie do obecnego programu lekowego możliwości stosowania PAN+FOLFIRI stanowiłoby wartościowe uzupełnienie obecnych metod leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  5.

  Beata Freier

  pdf 01

  Dotyczy: Uwaga ma charakter ogólnej opinii na temat wnioskowanej terapii. W opinii zgłaszającego uwagę możliwość stosowania PAN+FOLFIRI w ramach programu lekowego stanowiłaby wartościowe uzupełnienie dostępnego wachlarzu opcji terapeutycznych. W uwadze podkreślono również, iż różnica w typie przeciwciała pomiędzy PAN a CET może prowadzić do częstszego występowania reakcji nadwrażliwości w przypadku podania CET niż PAN.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  6.

  Marta Dąbrowska Amgen Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: wskazania zawartego w proponowanym programie lekowym. Wnioskodawca wskazał iż wnioskowane wskazanie jest zgodne z zapisami istniejącego programu lekowego. Uwaga analityków dotyczyła wskazania zarejestrowanego, które jest szersze niż wnioskowane.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: zwrócenia uwagi, że francuska rekomendacja Prescrire została przygotowana przed datą publikacji badań Douillard 2014 i Peeters 2014 oraz, iż nowsze rekomendacje wskazują na stosowanie panitumumabu w skojarzeniu z chemioterapią FOLFOX/FOLIRI jako jedną z opcji terapeutycznych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: zwrócenia uwagi że nieosiągnięcie mediany OS w grupie pacjentów otrzymujących PAN+FOLFIRI świadczy o tym, że w chwili zakończenia obserwacji większość pacjentów stosujących to skojarzenie nadal żyło, co potwierdza skuteczność terapii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy
  Dotyczy: wskazania, że odnaleziony komunikat FDA dotyczy populacji pacjentów z mCRC z mutacją genów RAS, którzy zostali wykluczeni z wnioskowanego programu lekowego. Wyjaśnienie takie zawarto również w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: zwrócenia uwagi, że w AE zastosowano uproszczoną definicję populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  rozdz. 6.3.1, str. 60, akapit 4
  Dotyczy: wyjaśnienia dlaczego przyjęcie w AE i AWB założeń dotyczących stosowania schematu CET+FOLFIRI jest zasadne.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  rozdz. 6.3, str. 59, tab. 36, wiersz 4
  Dotyczy: wyjaśnienia odnośnie przyjęcia w AWB założeń podziału rynku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  rozdz. 13, str. 74, podpunkt 1 i 2 z „Analiza wpływu na budżet”
  Dotyczy: wyjaśnienia dlaczego w AWB nie analizowano innych wariantów czasu potrzebnego do osiągnięcia stabilizacji rynkowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: wskazania, że wyłączenie pacjentów w gorszym stanie sprawności z proponowanego programu lekowego jest zgodne również z obecnymi zapisami programu B.4.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: zwrócenia uwagi, że pierwotna lokalizacja guza jest czynnikiem prognostycznym odpowiedzi na leczenie. Uwaga taka została także zawarta w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: wyjaśnienia dlaczego przegląd systematyczny analizy wnioskodawcy przeprowadzono w populacji szerszej niż wnioskowana. Wyjaśnienie takie zostało zawarte również w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: wyjaśnienia dlaczego nie przeprowadzono walidacji zewnętrznej modelu analizy ekonomicznej. Wyjaśnienie takie zostało zawarte również w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  7.

  dr Piotr Tokajuk

  pdf 01

  Dotyczy: Uwaga ma charakter ogólnej opinii na temat wnioskowanej terapii. W opinii zgłaszającego uwagę oceniana technologia jest istotną i uznaną opcją terapeutyczną w leczeniu chorych mCRC w populacji RAS WT.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 91/2019 do zlecenia 165/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 89/2019 do zlecenia 165/2019
  (Dodano: 29.10.2019 r.)

  go to zlecenie