Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra, Tocilizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 4 ml; RoActemra, Tocilizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 10 ml; RoActemra, Tocilizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 20 ml; RoActemra, Tocilizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg, 4, amp.-strzyk. 0,9 ml

Wskazanie:

B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4639.2018.17; PLR.4600.4640.2018.17; PLR.4600.4641.2018.17; PLR.4600.4642.2018.17; 31.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 168/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 168/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 168/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 168/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 168/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 168/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.10.2019 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 168/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.42.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktów leczniczych RoActemra (tocilizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Wiktor Janicki Pracownik wnioskodawcy Roche Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  W uwadze wnioskodawca uzasadnia przyjęcie w analizie ekonomicznej założenia o modelowaniu efektów zdrowotnych u pacjentów z umiarkowanym nasileniem choroby, na podstawie danych z badania MEASURE z przewagą pacjentów o ciężkim nasileniu RZS.
  Wnioskodawca przyjął to założenie powołując się na spójność wyników pomiędzy populacją chorych z umiarkowaną do ciężkiej postaci RZS, a subpopulacją pacjentów z umiarkowaną postacią choroby w innym badaniu włączonym do przeglądu wnioskodawcy (badanie TOWARD).
  Agencja zwraca uwagę, że w badaniu TOWARD, skuteczność leczenia mierzono według ACR, natomiast w analizie ekonomicznej wykorzystano parametry skuteczności z badania MEASURE dotyczące wskaźnika DAS 28. Wnioskodawca nie przedstawił dowodów na korelację wskaźnika DAS 28 i odpowiedzi ACR.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  2.

  Zbigniew Guzera

  pdf 01

  W uwadze odniesiono się do wyników analizy klinicznej przedstawionych w AWA oraz skuteczności i bezpieczeństwa tocilizumabu. Agencja zwraca uwagę, produkty lecznicze RoActemra stosowane w ciężkiej postaci RZS były już przedmiotem oceny AOTMiT. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 87/2019 do zlecenia 168/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 85/2019 do zlecenia 168/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  go to zlecenie