Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 2,4; Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10 w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Wskazanie:

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.207.2019.PB.IV; PLR.4600.206.2019.PB.IV; 12.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 182/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 182/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 182/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 182/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 182/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 182/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 182/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.10.2019 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 182/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.46.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku IMFINZI (durwalumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki

  pdf 01

  Uwaga 1. Ekspert przedstawił komentarz do opisu populacji zarejestrowanej dla ocenianej technologii lekowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 2. Ekspert odniósł się do przedstawionych w AWA propozycji zmian w zapisach wnioskowanego programu lekowego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Krzysztof Kornas (AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Uwaga 1. Wnioskodawca przedstawił komentarz do populacji zarejestrowanej dla ocenianej technologii lekowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga 2. Wnioskodawca wskazał dwa błędne sformułowania w AWA dotyczące zaimplementowanych zapisów wnioskowanego programy lekowego. Agencja przyjmuje uwagę wnioskodawcy i uznaje ją za zasadną.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 3. stanowi komentarz do opinii dotyczącej wnioskowanego programu lekowego przekazanej przez eksperta klinicznego, ankietowanego przez Agencję.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 4. stanowi komentarz do przedstawionego w AWA stanowiska NICE w sprawie refundacji leku Imfinzi. Agencja przyjmuje wyjaśnienia wnioskodawcy i uznaje uwagę za zasadną.
  Uwaga 5. została zaczerniona w komentarzu wnioskodawcy. W uwadze 6. wnioskodawca skomentował uwagę Agencji odnoszącą się do długości mediany PFS w badaniu włączonym do analizy klinicznej wnioskodawcy. Agencja przyjmuje wyjaśnienia wnioskodawcy i uznaje uwagę za zasadną.
  W uwadze 7. wnioskodawca poinformował o planowanym udostępnieniu Agencji niepublikowanych danych, których brak uniemożliwił analitykom Agencji weryfikację poprawności implementacji danych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 8. Agencja w ramach wyników analizy podstawowej przedstawiła oszacowania wnioskodawcy uwzględniające 40-letni horyzont czasowy, natomiast obliczenia własne stanowią uzupełnienie analizy wrażliwości w związku z tym, że wnioskodawca nie przetestował horyzontów czasowych krótszych niż 30 lat, które wskazywano m.in. w analizach PBAC 2018 i CADTH 2019.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 9. Wnioskodawca przedstawił cząstkowe dane pochodzące z abstraktu konferencyjnego ASCO 2019 dotyczące OS. W ramach analizy klinicznej Agencji przedstawiono te dane. Pomimo tego, jak wskazał również wnioskodawca w uwagach do AWA, długość utrzymywania efektu leczenia durwalumabem jest nieznana.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Uwaga 10. Agencja przyjmuje wyjaśnienia wnioskodawcy i uznaje uwagę za zasadną. Natomiast podtrzymuje, że przyjęcie czasu trwania odpowiedzi na leczenie durwalumabem przez 10 lat jest niepewne i stanowi ograniczenie analizy (patrz. komentarz do uwagi 9).
  Uwaga 11. Publikacja zawierająca normy dla populacji polskiej jest z 2015 roku. Uwaga niezasadna.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 99/2019 do zlecenia 182/2019
  (Dodano: 30.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 94/2019 do zlecenia 182/2019
  (Dodano: 22.11.2019 r.)

  go to zlecenie