Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zmian w programach lekowych: B.48. Leczenie czerniaka skóry (ICD-10: C43), B.72. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10: C43) oraz B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43) polegających na złączeniu ww. programów w jeden program lekowy B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43) wraz z ujednoliceniem kryteriów wejścia oraz wyjścia i monitorowania terapii dla skojarzonego leczenia z zastosowaniem wemurafenibu oraz kobimetynibu, a także dabrafenibu oraz trametynibu. Wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach ww. programów lekowych

Wskazanie:

Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1080.2019.PB; 11.09.2019

Zlecenie dotyczy:


hr

Raport Agencji:

pdfWS.4320.9.2019
(Dodano: 01.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 307/2019 do zlecenia 211/2019
(Dodano: 02.11.2019 r.)

go to zlecenie