Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rydapt, midostaurinum, kapsułki miękkie, 25 mg, 112 kaps., EAN: 5909991341527; Rydapt, midostaurinum, kapsułki miękkie, 25 mg, 56 kaps., EAN: 5909991353995, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego w ramach programu lekowego: "Midostauryna w leczeniu agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10: C96.2, C94.3, D47.9)"

Wskazanie:

agresywna mastocytoza układowa, mastocytoza układowa z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczka mastocytarna (ICD-10: C96.2, C94.3, D47.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3793.2018.RB; PLR.4600.3794.2018.RB; 23.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 223/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 223/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 223/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 223/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 223/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 223/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 grudnia 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 223/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.55.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Rydapt (midostauryna) w ramach programu lekowego: „Midostauryna w leczeniu agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10: C96.2, C94.3, D47.9)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Sebastian Bojków
  (Novartis Onkologia)

  pdf 01

  Uwaga 1. Wnioskodawca przedstawił definicje populacji zawartych w analizach i programie lekowym. Wnioskodawca przytoczył jedynie fragment komentarza Agencji, w którego dalszej części doprecyzowano, że „w ramach analizy klinicznej nie przedstawiono porównania dla pacjentów z populacji z białaczką mastocytarną (…)”. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2. Wnioskodawca przedstawił komentarz do oszacowań liczebności populacji docelowej wskazanych przez eksperta klinicznego, ankietowanego przez Agencję. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3. W ramach weryfikacji analizowano również raporty EMA oraz FDA. Zdecydowano natomiast przedstawić wyniki z publikacji głównej stanowiącej podstawowe źródło wyników badania Gotlib 2016. Raporty FDA oraz EMA stanowią dodatkowe źródło informacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 4. Analitycy Agencji rozumieją rzadki charakter omawianych wskazań oraz fakt, iż cechują się one dużą śmiertelnością i szybkim postępem, natomiast nie zmienia to faktu, iż w przedłożonym wniosku zachodzą okoliczności art. 13 ustawy o refundacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwadze 5. wnioskodawca przedstawił komentarz dotyczący obliczeń własnych Agencji przedstawionych w ramach analizy wpływu na budżet w AWA, w których uwzględniono oszacowania liczebności populacji docelowej wskazane przez eksperta, ankietowanego przez Agencję. Agencja w ramach wyników analizy podstawowej przedstawiła oszacowania wnioskodawcy, natomiast obliczenia własne stanowią uzupełnienie analizy wrażliwości. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 110/2019 do zlecenia 223/2019
  (Dodano: 11.12.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 108/2019 do zlecenia 223/2019
  (Dodano: 23.12.2019 r.)

  go to zlecenie