Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hyrimoz, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg, 2 wstrzykiwacze, EAN: 07613421020880; Hyrimoz, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg, 2 amp. - strzyk. z zabezpieczeniem, EAN: 07613421020897, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1611.2019; PLR.4600.1620.2019; 23.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 224/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 224/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 224/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 224/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 224/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 224/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 grudnia 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 224/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 224, analiza OT.4330.15.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Hyrimoz (adalimumab) w leczeniu czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby okazała się niewystarczająca.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Patrycja Rumianek-Ruchel
  Sandoz Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: komentarza do wyboru komparatora dla populacji C. Wnioskodawca odnosi się do komentarza Agencji na temat leczenia pacjentów wykluczonych z programu lekowego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: zwrócenia uwagi, że pacjenci wykluczeni z programu lekowego B.35 są leczeni nieoptymalnie. Zdaniem wnioskodawcy uprawnia to do zrównania braku aktywnego leczenia ze stosowaniem klasycznych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby (ksLMPCh). Agencja pozostaje na stanowisku, że BSC definiowane przez wnioskodawcę jako „brak aktywnego leczenia” nie powinno być utożsamiane z ksLMPCh. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: zwrócenia uwagi że w opinii EMA kryteria ACR są wiarygodnym wskaźnikiem oceny chorych na ŁZS. AWA nie kwestionuje powyższego stanowiska, lecz wskazuje, że pierwszorzędowe punkty końcowe w badaniach włączonych do analizy były dedykowane ocenie RZS, co zawsze stanowi ograniczenie oceny skuteczności produktów leczniczych przeciwko ŁZS. Ograniczenie to można znaleźć także w rozdz. 9 AKL wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy

  Dotyczy: oceny ryzyka zaślepienia w badaniu OPAL Broaden. Wnioskodawca zaznacza, że forma podania leku i placebo była jednakowa, przez co związane z tym ryzyko zaślepienia powinno być uznane za niskie. Choć w świetle powyższej informacji ryzyko zaślepienia istotnie może być uznane za niskie, uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: możliwości wnioskowania o porównaniu ADA z PLC. Wnioskodawca zaznacza, że konstrukcja badania pozwalała na porównanie ADA vs PLC. Choć częścią badania było porównanie ADA vs PLC, wyniki należy interpretować z ostrożnością, gdyż w badaniu nie wskazano czy zakładano potwierdzenie hipotezy superiority dla porównania ADA vs PLC (rozdz. 9 AKL wnioskodawcy). Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: odsetka pacjentów w badaniu Genovese 2007, którzy nie otrzymywali dodatkowego leczenia. Wnioskodawca podkreśla, że odsetek podany w publikacji dotyczył sytuacji na początku badania i nie podano informacji nt. ww. odsetka w trakcie trwania badania. Należy jednak zwrócić uwagę, że brak informacji na temat pacjentów nieleczonych ksLMPCh również należy traktować jako ograniczenie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: zgodności populacji włączonej do badania Atteno 2010 z wnioskowaną populacją B. Zgodnie z uwagą wnioskodawcy, wykluczenie pacjentów leczonych iTNF w badaniu Atteno 2010 nie powinno stanowić ograniczenia analizy w populacji B. Zgodnie z definicją wnioskodawcy, populacja B to pacjenci kwalifikujący się do programu lekowego, zatem wszystkie kryteria włączenia i wyłączenia powinny być brane pod uwagę. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: ograniczenia wskazanego przez Agencję dot. porównania jedynie z częścią komparatorów w populacji B. Wnioskodawca słusznie zauważa, że wymagania minimalne w tym zakresie zostały spełnione, niemniej jednak brak porównania z częścią komparatorów co do zasady stanowi ograniczenie analizy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: omówienia odnalezionych przeglądów systematycznych. Wnioskodawca odnalazł 15 przeglądów systematycznych, z czego jeden został zawarty w analizie skuteczności i bezpieczeństwa. Istotnie, AKL wnioskodawcy zawiera rozdział podsumowujący wyniki pozostałych przeglądów, niemniej jednak podsumowanie i omówienie wyników oraz wnioskowanie nie uwzględnia pozostałych 14 przeglądów systematycznych. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: braku dowodów naukowych na skuteczność i bezpieczeństwo adalimumabu w populacji C. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy, wyniki przedstawione dla populacji C powinny być interpretowane w odniesieniu do danych dotyczących długoterminowej oceny skuteczności ADA zaprezentowanych w niniejszym raporcie dla populacji A i B. Należy pamiętać, że populacja C została zdefiniowana jako „dorośli chorzy na czynne i postępujące łuszczycowe zapalenie stawów, u których odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby okazała się niewystarczająca, kwalifikujący się do leczenia w ramach obecnie obowiązującego Programu lekowego leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, wykazujący skuteczność terapii adalimumabem w ramach Programu lekowego i spełniający kryteria wyłączenia z Programu lekowego z uwagi na czas trwania leczenia lub czas utrzymywania się niskiej aktywności choroby (tj. chorzy u których w wyniku leczenia substancją czynną finansowaną w ramach Programu lekowego uzyskano niską aktywność choroby i utrzymuje się ona przez okres 12-15 miesięcy przy pierwszym podawaniu leku biologicznego lub czas leczenia daną substancją czynną w Programie lekowym przy pierwszym podawaniu leku biologicznego wynosi 18 miesięcy), tzn. chorzy zaprzestający stosowania skutecznej terapii w ramach Programu lekowego”. Interwencją w tej populacji jest adalimumab, a komparatorem jest zaprzestanie podawania adalimumabu i zastosowanie najlepszego leczenia wspomagającego (BSC) tj. ksLMPCh. Badania włączone dla populacji C nie dostarczają dowodów dla ww. interwencji i komparatora. Agencja pozostaje na stanowisku, że nie odnaleziono dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo w populacji C. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: niezgodności komparatorów przyjętych w APD i AKL w porównaniu do modelu AE i AWB. Wnioskodawca wskazał iż przyjęte założenia są wymuszone specyfiką polskiego systemu refundacyjnego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: niezgodności co do rodzaju leczenia przyjętego jako BSC w APD oraz AE. Wnioskodawca wyjaśnił iż rozbieżności wynikają z zapisów PL leczenia ŁZS. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: założenia o przyjęciu wyłącznie jednego rodzaju leczenia jako terapii u pacjentów u których należy przerwać skuteczne leczenie adalimumabem. Wnioskodawca wyjaśnił, że uwzględnienie dodatkowego rodzaju leczenia miałoby marginalny wpływ na wyniki analizy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy

  Dotyczy: zastrzeżeń analityków Agencji dotyczących założenia o wyznaczaniu przez lek Hyrimoz podstawy limitu w nowej grupie limitowej. Wnioskodawca uważa iż zastrzeżenia Agencji są niezasadne ponieważ obecnie brak jest innych wniosków rozpatrywanych w ramach analizowanego problemu decyzyjnego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: nieuwzględnienia sekukinumabu wśród terapii bLMPCh w modelu AE. Wg wnioskodawcy udziały sekukinumabu w całej populacji są pomijalnie małe, w związku z tym przyjęto, że lek ten ma znikome szanse, by być stosowanym w drugiej linii leczenia biologicznego. Warto jednak zwrócić uwagę, że SEK objęto refundacją od listopada 2018, w związku z czym jego udziały będą najprawdopodobniej rosły. Wniosek taki zawarto w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: przyjętej w analizie podstawowej modelu wartości użyteczności chorych niedopowiadających na leczenie bLMPCh. Wnioskodawca wyjaśnił przyjęcie tej wartości. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: zastrzeżeń analityków dotyczących przyjętej liczebności populacji docelowej. Wnioskodawca, jako powód nieuwzględnienia w populacji docelowej pacjentów obecnie leczonych w ramach PL leczenia ŁZS, podał opinię Agencji wydanej w Rekomendacji nr 94/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Prezesa AOTMiT dot. leku Humira. Odniesiono się w niej do ograniczonych dowodów wnioskowania o skuteczności terapii ADA (12 mies. vs 24 mies.) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna. W ramach analizy wpływu na budżet wnioskodawca nie wyjaśnił jakie leczenie przyjmą pacjenci, którzy obecnie są leczeni ADA w ramach PL B.35, a którzy zgodnie z przyjętym przez wnioskodawcę założeniem, w scenariuszu nowym, nie będą już mogli korzystać z leków zawierających ADA w tym PL. W opinii analityków Agencji przytoczone powyżej wyjaśnienie nie daje powodów do nieuwzględnienia tych pacjentów w populacji docelowej modelu AWB. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 111/2019 do zlecenia 224/2019
  (Dodano: 11.12.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 109/2019 do zlecenia 224/2019
  (Dodano: 14.12.2019 r.)

  go to zlecenie