Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenibum, tabletki powlekane, 200 mg, 112, tabl., kod EAN: 05909990588169, stosowanego w ramach programu lekowego: Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/ oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10: C73)

Wskazanie:

Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/ oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1345.13.2019.KK; 02.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 293/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 293/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 293/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 293/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 293/2019
pdfAneks do zlecenia 293/2019- BIA
pdfAneks do zlecenia 293/2019- AE
pdfUzupełnienie do zlecenia 293/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 293/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.02.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 293/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.68.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/ oksyfilnym – z komórek Hürthle’a rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD10 C73)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Sebastian Schubert Przedstawiciel firmy Bayer Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: Wyjaśnienie w zakresie braku związku PFS z OS.
  Wnioskodawca wyjaśnił znaczenie PFS w ocenie skuteczności leków stosowanych w chorobach nowotworowych. Analitycy Agencji pozostają jednak na stanowisku, iż brak jest danych pozwalających jednoznacznie potwierdzić związek wyników PFS z wynikami OS u pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy stosujących produkt leczniczy Nexavar.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: Uwzględnienia przez analityków Agencji danych pochodzących raportu EUnetHTA z 2015 r.
  Wnioskodawca uzasadnił brak włączenia do analizy klinicznej powyższego dokumentu. Analitycy Agencji potwierdzają, iż raport wykorzystano w celu uzupełnienia braku raportowania wybranych danych w publikacjach pełnotekstowych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: Uwzględnienia przez analityków Agencji danych pochodzących ze strony clinicaltrials.gov.
  Wnioskodawca uzasadnił brak uwzględnienia danych opublikowanych w portalu clinicaltrials.gov. W związku faktem, iż na stronie tej zamieszczono najnowsze dane pochodzące z badania, brak uwzględnienia ich w analizie wnioskodawcy, należy uznać za ograniczenie. Odnosząc się do oszacowań RR dla ryzyka zgonu, należy podkreślić, iż ograniczenia wnioskowania na podstawie powyższych kalkulacji zostały przedstawione w AWA. Nadmienić należy, iż wnioskodawca miał możliwość oszacowania parametru HR, ze względu na dostęp do danych nieopublikowanych umożliwiających przeprowadzenie analizy krzywych przeżycia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: Błędnego raportowania wyników dla mediany OS w analizie wnioskodawcy . Wnioskodawca potwierdził błędne przedstawienie informacji w swojej analizie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: Błędnego opisu wyniku punktu końcowego „czas do wystąpienia progresji” w AWA.
  Uwaga zasadna. W opisie Agencji wystąpił błąd pisarski.
  Uwaga wpływa na wnioskowanie w zakresie powyższego punktu końcowego.
  Dotyczy: Przyjętych w analizie ekonomicznej wnioskodawcy wartości HR na podstawie interim-analysis z punktu odcięcia – maj 2013 r., pomimo dostępu do aktualniejszych danych. Wyjaśnienie wnioskodawcy stanowi powtórzenie argumentacji przedstawionej w złożonych analizach, które zostało uwzględnione w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 19/2020 do zlecenia 293/2019
  (Dodano: 26.02.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 19/2020 do zlecenia 293/2019
  (Dodano: 27.03.2020 r.)

  go to zlecenie