Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erleada, apalutamidum, tabletki powlekane, 60 mg, 120 tabl. w blistrze, EAN: 05413868117059, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”

Wskazanie:

Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1179.2019.18.MN; 09.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 297/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 297/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 297/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 297/2019- uzupełnienie
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 297/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 297/2019- uzupełnienie
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 297/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 297/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.03.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 297/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.69.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Erleada (apalutamid) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Agnieszka Krzyżanowska

  pdf 01

  Zgodnie z wytycznymi Agencji „Komparatorem dla ocenianej interwencji w pierwszej kolejności musi być istniejąca (aktualna) praktyka medyczna” i ten warunek został spełniony przez wnioskodawcę, gdyż w swojej analizie porównał apalutamid w skojarzeniu z terapią deprywacji androgenów względem placebo w skojarzeniu z terapią deprywacji androgenów, która jest aktualną refundowaną praktyką medyczną w Polsce. Jednakże wytyczne wskazują również, że „jeżeli istnieją ku temu merytoryczne przesłanki, zaleca się przeprowadzenie porównania również z innymi komparatorami, np. interwencją najtańszą lub uznawaną za najskuteczniejszą (np. zgodnie z obowiązującymi wytycznymi praktyki klinicznej, przeglądami systematycznymi lub opinią ekspertów klinicznych” oraz że „należy zachować zgodność komparatorów w analizie klinicznej i ekonomicznej.” Ponadto, wnioskodawca w AKL jako komparator dodatkowy przedstawił wyniki porównania pośredniego apalutamid vs enzalutamid (który jest wymieniany przez wytyczne kliniczne obok apalutamidu i jak słusznie zauważył wnioskodawca może stanowić komparator dla apalutamidu).
  W świetle powyższego Agencja podtrzymuje swoje stanowisko, że „dla pełnego obrazu zasadnym wydawałoby się przeprowadzenie analizy minimalizacji kosztów dla APA vs ENZ dla części populacji objętej wnioskiem i uwzględnienie ENZ w AE wnioskodawcy jako komparatora dodatkowego (tak jak w AKL wnioskodawcy)” zwłaszcza, że komparator dodatkowy nie musi być finansowany ze środków publicznych, a AKL i AE powinny być spójne.

  Zdanie w AWA „W żadnym wariancie AW nie zaobserwowano zmiany wnioskowania z analizy podstawowej – dodanie apalutamidu do ADT pozostawało strategią bardziej kosztowną i bardziej skuteczną, a koszt dodatkowego QALY przekraczał wartość ustawowego progu opłacalności technologii medycznych w Polsce.”, jest poprzedzone zdaniem odnoszącym się do AW bez RSS, tj.” Wpływ poszczególnych wariantów AW na wyniki analizy bez uwzględnienia RSS dla leku Erleada był analogiczny do analizy przy uwzględnieniu RSS – największy wzrost ICUR związany był z alternatywnym podejściem do modelowania OS i MFS.”
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 22/2020 do zlecenia 297/2019
  (Dodano: 11.03.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia 22/2020 do zlecenia 297/2019
  (Dodano: 23.03.2020 r.)

  go to zlecenie