Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii w sprawie włączenia koncentratu czynnika X do leczenia chorych z niedoborem czynnika X, w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Wskazanie:

niedobór czynnika X

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OIPPZ.078.2.2019.KP; 17.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

go to zlecenie