Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dupixent, Dupilumabum, roztwór do wstrzykiwań, 300 mg (150 mg/ml), 2 amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, EAN: 05909991341435

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD10 L20)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1950.2019.23.MN; 10.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 59/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 59/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 59/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 59/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 59/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 59/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 59/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.11.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Dupixent (dupilumab) w programie lekowym: „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD 10: L20)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Marta Polkowska
  Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analizy klinicznej wskazanego przez Agencję dot. braku raportowania dokładnej liczby punktów w kontekście oceny minimalnej istotnej klinicznie różnicy w skalach oceniających nasilenie i objawy atopowego zapalenia skóry (AZS). Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analizy klinicznej wskazanego przez Agencję dot. braku pełnej oceny jakości życia pacjentów za pomocą kwestionariusza EQ-5D. Wnioskodawca powołuje się na wykorzystanie innych skal (DLQI oraz HADS), stanowiących standard oceny jakości życia w chorobach dermatologicznych, umożliwiających ocenę depresji i lęku. Niemniej jednak, wskazane przez analityków ograniczenie w dalszym ciągu ma zastosowanie do wyników raportowanych dla kwestionariusza EQ-5D. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 3:
  Uwaga stanowi dodatkowy komentarz do ograniczenia analizy klinicznej wskazanego przez Agencję dot. dawkowania dupilumabu w badaniu fazy przedłużonej NCT01949311 (OLE) i jego skuteczności. Wnioskodawca wyjaśnia przyczyny niespójności dawkowania w omawianym badaniu względem ChPL, a tym samym względem proponowanego programu lekowego. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.

  Uwaga nr 4:
  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analizy wpływu na budżet wskazanego przez Agencję dot. szacowania liczebności populacji. Szacunek wnioskodawcy w najbardziej prawdopodobnym wariancie analizy jest zgodny z maksymalnym szacunkiem wskazanym przez eksperta dla wnioskowanej technologii. Niemniej jednak Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 5:
  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analizy wpływu na budżet wskazanego przez Agencję. Wnioskodawca wyjaśnia, że przyjęte założenie jest wynikiem przyjęcia podejścia konserwatywnego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 6:
  Uwaga stanowi komentarz do rekomendacji refundacyjnych wydanych przez PBAC oraz CADTH, których nowsza wersja jest aktualnie dostępna. Agencja potwierdza wniosek wnioskodawcy, że wszystkie odnalezione i obowiązujące rekomendacje refundacyjne wydane przez agencje HTA oraz instytucje działające w ochronie zdrowia są pozytywne. Uwaga zasadna.

  Uwaga nr 7:
  Uwaga stanowi komentarz aktualizujący informację o krajach, w których dupilumab jest refundowany w leczeniu AZS (aktualnie nie w 12 krajach, lecz 22, w tym 5 o zbliżonym do Polski PKB per capita).

  2.

  Dagmara Samselska
  MICUS Fundacja łuszczycy i ŁZS

  pdf 01

  Uwaga ogólna i uwagi do str. 36:
  Uwaga dot. opinii na temat leku oraz podkreślenia skuteczności leku.

  3.

  Prof. dr hab. med. Roman Nowicki
  Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Uwaga stanowi komentarz do ograniczeń analizy klinicznej wskazanych przez Agencję dot. minimalnej istotnej klinicznie różnicy w skalach oceniających nasilenie i objawy atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz zastrzeżeń dot. oceny jakości życia. Składający uwagi wskazuje na istotność pomiarów w badaniach klinicznych i opisuje własne, pozytywne doświadczenia z ocenianym lekiem w omawianym zakresie.

  Uwaga nr 2:

  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analizy klinicznej wskazanego przez Agencję dot. dawkowania dupilumabu w badaniu fazy przedłużonej NCT01949311 (OLE) i jego skuteczności. Składający uwagi uznaje wyniki dla dawkowania dupilumabu raz na dwa tyg. za porównywalne z wynikami dla dawkowania raz na tydz.

  Uwaga nr 3:
  Uwaga stanowi komentarz opisujący własne doświadczenia składającego uwagi związane z zapaleniem spojówek wykazanym jako działanie niepożądane dupilumabu. Składający uwagi wskazuje, że w praktyce klinicznej nie spotkał się z występowaniem tego działania niepożądanego i podważa jego istotność.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 47/2020 do zlecenia 59/2020
  (Dodano: 07.08.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 47/2020 do zlecenia 59/2020
  (Dodano: 18.08.2020 r.)

  go to zlecenie