Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lorviqua, lorlatinibum, tabletki powlekane, 100 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343531; Lorviqua, lorlatinibum, tabletki powlekane, 25 mg, 90, tabl., kod EAN: 05415062348147

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref..

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1968.2019.15.PB; PLR.4600.1967.2019.15.PB; 08.04.2020;

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 85/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 85/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 85/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 85/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 85/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 85/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 85/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 85/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 85, analiza OT.4331.18.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Lorviqua (lorlatynib) we wskazaniu: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Pieczonka Pełnomocnik Pfizer Polska Sp z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy:
  XXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXX.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy:
  :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: XXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXX
  Uwaga nie wpływana wnioskowanie.
  Dotyczy:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Uwaga nie wpływa na wnioskow
  ie.  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXX.

  W rozdziale 3.3 omyłkowo podano niewłaściwe wartości. Liczebność populacji

  docelowej w opinii prof. Krzakowskiego wynosi 300 chorych. Oszacowania dra Bala są
  trudne w interpretacji ze względu na niespójność w oszacowaniu liczebności populacji
  docelowej (200) i liczby chorych, u których ekspert przewiduje zastosowanie ocenianej tec
  hnologii (300).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Uwaga nie wpłya na wnioskowanie. Dotyczy: wątpliwości analityków AOTMiT co do
  przyjętej w AE techniki analitycznej. Wnioskodawca podtrzymuje zasadność wy
  ranej przez siebie techniki analitycznej. Agencja nadal stoi na stanowisku, że przedłożona analiza ekonomiczna została oparta na danych
  o znacznie ograniczonej wiarygodności. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Dotyczy: odnie
  sienia analityków Agencji do oczekiwanego przez EMA przeprowadzenia dodatkowego p
  rospektywnego badania obserwacyjnego dla lorlatynibu w grupie chorych z progresją po alek
  tynibie lub cerytynibie w I linii. Wnioskodawca odwołał się do liczebności chorych w
  badaniu Solomon 2018 stosujących lorlatynib po inhibitorach ALK II generacji niezależnie od
  linii leczenia, tymczasem oczekiwania EMA i uwaga Agencji odnoszą się do subpopulacji
  stosującej lorlatynib po inhibitorach ALK II generacji przyjmowanych w ramach I linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.DotyczXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: wątpliwości analityków AOTMiT co do przyjętej w AE techniki analitycznej. Wnioskodawca podtrzymuje zasadność wybranej przez siebie techniki analitycznej. Agencja nadal stoi na stanowisku, że przedłożona analiza ekonomiczna została oparta na danych o znacznie ograniczonej wiarygodności. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: odniesienia analityków Agencji do oczekiwanego przez EMA przeprowadzenia dodatkowego prospektywnego badania obserwacyjnego dla lorlatynibu w grupie chorych z progresją po alektynibie lub cerytynibie w I linii. Wnioskodawca odwołał się do liczebności chorych w badaniu Solomon 2018 stosujących lorlatynib po inhibitorach ALK II generacji niezależnie od linii leczenia, tymczasem oczekiwania EMA i uwaga Agencji odnoszą się do subpopulacji stosującej lorlatynib po inhibitorach ALK II generacji przyjmowanych w ramach I linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 44/2020 do zlecenia 85/2020
  (Dodano: 28.07.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 44/2020 do zlecenia 85/2020
  (Dodano: 08.09.2020 r.)

  go to zlecenie