Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, wenetoklaks, tabletki powlekane

Wskazanie:

Pierwotna białaczka plazmocytowa (ICD-10: C90.1), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1578.2020.1.SG; 15.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.72.2020
(Dodano: 31.07.2020 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 173/2020 do zlecenia 138/2020
(Dodano: 16.07.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 83/2020 do zlecenia 138/2020
(Dodano: 21.07.2020 r.)

go to zlecenie