Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Abraxane, nab-paklitaksel, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji

Wskazanie:

przerzutowy, trójujemny rak piersi (ICD-10: C50.9) w terapii skojarzonej z atezolizumabem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2455.2020.1.AB; 24.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raporty Agencja:

pdfOT.422.104.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 234/2020 do zlecenia 198/2020
(Dodano: 25.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 117/2020 do zlecenia 198/2020
(Dodano: 06.10.2020 r.)

go to zlecenie