Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 10 mg/ml

Wskazanie:

rak nerki (ICD10: C64) w skojarzeniu z ipilimumabem w I linii leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.799.2020.1.AB; 15.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.119.2020
(Dodano:23.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 267/2020 do zlecenia 221/2020
(Dodano: 14.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 128/2020 do zlecenia 221/2020
(Dodano: 16.10.2020 r.)

go to zlecenie