Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen (tetracosactidum) roztwór do iniekcji á 0,25 mg/ml; Synacthen Depot (tetracosactidum) roztwór do iniekcji á 1 mg/ml

Wskazanie:

padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta; zespół Kinsbourne’a – zespół opsoklonie-mioklonie; zespół Landaua Kleffnera – zespół nabytej afazji z padaczką

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3077.2020.KW; 13.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

go to zlecenie