Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rozlytrek, entrectinib, kapsułki twarde, 100 mg, 30, kaps., kod EAN: 07613326024891

Wskazanie:

leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z fuzją genu ROS-1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1087.2020.10.PB; 11.02.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 34/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 34/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 34/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 34/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 34/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 34/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22.04.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 34/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.3.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Rozlytrek (entrektynib) w ramach programu lekowego: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Krzysztof Adamcewicz Roche Polska Sp. z o.o

  pdf 01

  Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz dotyczący uwzględnionego dawkowania entrektynibu w badaniach włączonych do analizy klinicznej wnioskodawcy. Należy zauważyć, że w kryteriach włączenia do przeglądu systematycznego wnioskodawcy nie wskazano odsetka pacjentów, którzy mogliby przyjmować ENT w dawce innej niż określona w ChPL Rozlytrek, co pozwoliłoby na uwzględnienie w analizie wnioskodawcy przedmiotowej analizy zbiorczej. Uwaga nie zmienia wnioskowania.
  Uwaga nr 2:
  Analitycy Agencji zgadzają się, że zgodnie z zasadami EBM podejmowanie decyzji klinicznych powinno opierać się na najwyższej jakości dowodach. Nie zmienia to faktu, że wnioskodawca w swojej analizie klinicznej wykluczył publikacje na podstawie elementów, które nie stanowiły kryteriów wykluczenia na etapie przeglądu systematycznego, a zostały przyjęte w momencie planowania analizy statystycznej. Uwaga nie zmienia wnioskowania.
  Uwaga nr 3:
  Uwaga niezasadna – nie odnosi się do przytoczonego przez wnioskodawcę fragmentu z AWA. Ograniczenie wskazane przez analityków Agencji dotyczyło pierwszorzędowych punktów końcowych w poszczególnych badaniach, a nie punktów końcowych uwzględnionych w zintegrowanej analizie tych badań.
  Uwaga nr 4:
  Uwaga stanowi doprecyzowanie kryterium wykluczenia dotyczącego przerzutów do mózgu z badania PROFILE 1001. Nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga nr 5:
  W AWA zawarto informację, iż wnioskowane wskazanie obejmuje chorobę rzadką oraz przedstawiono wyniki dla 161 chorych. Powyższe nie zmienia natomiast faktu, iż w poszczególnych badaniach liczebności prób były małe. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga nr 6:
  Uwaga odnosi się do metodologii analizy zbiorczej wykonanej przez wnioskodawcę, natomiast analitycy Agencji zwracają uwagę, że kumulacja wyników (tu w postaci analizy zbiorczej badań koszykowych) jest związana z niepewnością wynikającą z różnic w warunkach prowadzenia poszczególnych badań (są to badania wieloośrodkowe, różnej fazy).
  Uwaga nr 7:
  Uwaga stanowi uzasadnienie prezentacji wyników na liczniejszej grupie chorych (N=161), z czym analitycy Agencji się zgadzają. Natomiast, nie zmienia to faktu, że nie wyjaśniono powodu przyjęcia kryterium włączenia do analizy pacjentów z okresem obserwacji wynoszącym co najmniej 6 mies. Uwaga nie zmienia wnioskowania.
  Uwaga nr 8:
  Uwaga zasadna. Nie zmienia wnioskowania z AWA.
  Uwaga nr 9:
  Uwaga niezasadna – nie odnosi się do przytoczonego przez wnioskodawcę fragmentu z AWA. Wnioskodawca wskazał, że w analizie ekonomicznej wskazano analizę podstawową. Natomiast, analitycy Agencji podtrzymują stanowisko, iż w analizie klinicznej nie wskazano, który scenariusz stanowi analizę podstawową.
  Uwaga nr 10:
  W analizie ekonomicznej wnioskodawcy testowano alternatywne wyniki HR dla OS oszacowane w różny sposób, nie testowano natomiast niepewności wynikającej z poszczególnych oszacowań (tj. zakresu, w którym znajduje się prawdziwa wartość oszacowania). Przedstawione w AWA wyniki ICUR związane z testowaniem skrajnych wartości HR dla OS miały na celu wskazanie niepewności oszacowań, które wynikają z zastosowania niepewnych wyników dla ww. punktu końcowego. Niniejsza uwaga nie zmienia wnioskowania z AWA.

  2.

  prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

  pdf 01

  Uwaga stanowi opis wyników skuteczności entrektynibu pod względem występowania przerzutów do OUN oraz wskazanie, iż stanowi to różnicę miedzy ocenianym produktem leczniczym a aktualnie refundowanym kryzotynibem. Ponadto ekspert wskazuje na niezaspokojone potrzeby medyczne pacjentów z NDRP i rearanżacją genu ROS1. Uwaga nie zmienia wnioskowania z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 46/2021 do zlecenia 34/2021
  (Dodano: 27.04.2021 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 46/2021 do zlecenia 34/2021
  (Dodano: 04.05.2021 r.)

  go to zlecenie