Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Prevenar 13, vaccinum pneumococcale saccharidicum coniugatum adsorbatum (13-valentum). Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa,skoniugowana, adsorbowana (13-walentna) , zawiesina do wstrzykiwań, -1, amp.-strzyk. 0,5 ml 1 igła, kod EAN: 05909990737420

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.542.2021.RB; 22.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie