Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej olaparibum

Wskazanie:

leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu III i IV wg. klasyfikacji FIGO) nabłonkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnością mutacji BRCA1/2 (dziedzicznej i (lub) somatycznej), u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) po ukończeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na związkach platyny; leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z platynowrażliwym nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) na chemioterapię opartą na związkach platyny.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.250.2021.MO; 25.03.2021

Zlecenie dotyczy:

 

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4221.42.2021
(Dodano: 08.04.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 54/2021 do zlecenia 59/2021
(Dodano: 08.04.2021 r.)

go to zlecenie