Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocrevus, ocrelizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05902768001174

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1732.2020.12.PBO; 02.04.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 65/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 65/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 65/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 65/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 65/2021
pdfAneks do zlecenia 65/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 65/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 09.06.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 65/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.20.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ocrevus (okrelizumab) w ramach programu lekowego: Leczenie stwardnienie rozsianego (ICD-10 G 35)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Alicja Kalinowska-Łyszczarz

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  96-tygodniowy okres obserwacji, o którym mowa w raporcie dotyczy porównania bezpośredniego terapii okrelizumabem z terapią interferonem beta-1a. Po ww. okresie rozpoczęto przedłużenie badania (OLE), w którym pacjenci leczeni interferonem mieli możliwość zmiany na terapię okrelizumabem.
  Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Wyniki efektywności klinicznej oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem fazy przedłużonej badania OPERA I i OPERA II (5 lat, 6 lat, 6,5 roku obserwacji) zostały zaprezentowane w rozdziale 4.2.2. niniejszej AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Analiza ekonomiczna opiera się na wynikach porównania bezpośredniego ocenianej interwencji z komparatorem, dla którego wyniki są dostępne z okresu 96 tygodni.
  Długookresowe badania skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem odnoszą się do porównania ramion, w obydwu których stosowano wnioskowaną interwencję. Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 3:
  Analiza ekonomiczna opiera się na wynikach porównania bezpośredniego ocenianej interwencji z komparatorem, dla którego wyniki są dostępne z okresu 96 tygodni.
  Długookresowe badania skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem odnoszą się do porównania ramion, w obydwu których stosowano wnioskowaną interwencję. Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 4:
  Przedstawiono komentarz dotyczący wprowadzenia do refundacji w ramach programu lekowego B.29 innych leków na stwardnienie rozsiane oraz ich wpływu na udział poszczególnych preparatów w rynku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Dr n. med.
  Przemysław Puz

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności wskaźników zahamowania i aktywności choroby – NEDA oraz NEPAD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności wskaźnika – zahamowanie progresji niepełnosprawności.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Malina Wieczorek

  Fundacja SM – walcz o siebie

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności korzystania z nowoczesnych terapii SM w I linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Anna Gryżewska

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji niepewności i ograniczeń związanych z AKL wnioskodawcy.
  96-tygodniowy okres obserwacji, o którym mowa w raporcie dotyczy porównania bezpośredniego terapii okrelizumabem z terapią interferonem beta-1a podawanym podskórnie. Po ww. okresie rozpoczęto fazę przedłużoną badania, w której pacjenci leczeni interferonem mieli możliwość zmiany na terapię okrelizumabem.
  Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Wyniki efektywności klinicznej oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem fazy przedłużonej badania OPERA I i OPERA II (5 lat, 6 lat, 6,5 roku obserwacji) zostały zaprezentowane w rozdziale 4.2.2. niniejszej AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji ograniczeń związanych z AE wnioskodawcy.
  Analiza ekonomiczna opiera się na wynikach porównania bezpośredniego ocenianej interwencji z komparatorem, dla którego wyniki są dostępne z okresu 96 tygodni.
  Długookresowe badania skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem odnoszą się do porównania ramion, w obydwu których stosowano wnioskowaną interwencję. Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  5.

  Prof. dr hab. n. med.
  Konrad Rejdak

  Konsultant Wojewódzki
  w dziedzinie neurologii

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji niepewności i ograniczeń związanych z AKL wnioskodawcy.
  96-tygodniowy okres obserwacji, o którym mowa w raporcie dotyczy porównania bezpośredniego terapii okrelizumabem z terapią interferonem beta-1a podawanym podskórnie. Po ww. okresie rozpoczęto fazę przedłużoną badania, w której pacjenci leczeni interferonem mieli możliwość zmiany na terapię okrelizumabem. Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Wyniki efektywności klinicznej oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem fazy przedłużonej badania OPERA I i OPERA II (5 lat, 6 lat, 6,5 roku obserwacji) zostały zaprezentowane w rozdziale 4.2.2. niniejszej AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2: Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności korzystania z nowoczesnych terapii SM w I linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  6.

  Monika Łada

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności korzystania z nowoczesnych terapii SM w I linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  7.

  Dr hab. n. med.,
  prof. UJK Waldemar Brola

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie udziałów w rynku innego leku stosowanego w leczeniu SM oraz skuteczności wnioskowanej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności korzystania z nowoczesnych terapii SM w I linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  8.

  Dr n. med.
  Iwona Rościszewska-Żukowska

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące długotrwałej skuteczności i bezpieczeństwa terapii okrelizumabem z fazie przedłużonej badania.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz odnośnie istotności korzystania z nowoczesnych terapii leczenia rzutowej i rezonansowej postaci SM, pozwalającej na personalizację doboru właściwej terapii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  9.

  Dr n. med.
  Robert Bonek

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące istotności punktów końcowych – NEDA oraz NEPAD. Zaznaczono także, że obecnie stosowane leki w ramach PL B.29 cechują się umiarkowaną skutecznością.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  10.

  Krzysztof Adamcewicz

  Roche Polska

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące zapisanego przez analityków Agencji komentarza odnośnie innego leku stosowanego w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego, którego sprawa równocześnie toczy się w Agencji.
  Wybrane przez wnioskodawcę komparatory spełniały wymagania minimalne. Produkt leczniczy, który został przytoczony, w niniejszej AWA nie stanowił komparatora dla wnioskowanej technologii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące liczby pacjentów stosujących poszczególne terapie w programie lekowym B.29 oraz dotyczące wykonanego przez wnioskodawcę porównania pośredniego z komparatorami.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 3:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące kryteriów kwalifikacji do programu lekowego B.29 oraz oceny jakości życia pacjentów w stwardnieniu rozsianym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Uwaga nr 4:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji niepewności i ograniczeń związanych z AKL wnioskodawcy.
  96-tygodniowy okres obserwacji, o którym mowa w raporcie dotyczy porównania bezpośredniego terapii okrelizumabem z terapią interferonem beta-1a podawanym podskórnie. Po ww. okresie rozpoczęto fazę przedłużoną badania, w której pacjenci leczeni interferonem mieli możliwość zmiany na terapię okrelizumabem. Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Wyniki efektywności klinicznej oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem fazy przedłużonej badania OPERA I i OPERA II (5 lat, 6 lat, 6,5 roku obserwacji) zostały zaprezentowane w rozdziale 4.2.2. niniejszej AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 5: Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące oszacowanych przez wnioskodawcę w analizie ekonomicznej wartości progowych ceny zbytu netto. Odniesiono się także do omyłki pisarskiej w tekście analizy weryfikacyjnej Agencji.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 6:
  Uwaga stanowi komentarz do omyłki pisarskiej w tekście analizy weryfikacyjnej Agencji (rozdz. 5.3.2 AWA, s 72).
  jest: „(…) oraz koszty komparatorów (poza GA) z RSS (niższe), w związku z czym oszacowane wartości ICUR są zawyżone na niekorzyść OZA.”
  powinno być: „(…) oraz koszty komparatorów (poza GA) z RSS (niższe), w związku z czym oszacowane wartości ICUR są zawyżone na niekorzyść OKR.”
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 7:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji ograniczeń związanych z AE wnioskodawcy.
  Analiza ekonomiczna opiera się na wynikach porównania bezpośredniego ocenianej interwencji z komparatorem, dla którego wyniki są dostępne z okresu 96 tygodni.
  Długookresowe badania skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania terapii okrelizumabem odnoszą się do porównania ramion, w obydwu których stosowano wnioskowaną interwencję. Na ich podstawie można potencjalnie wywnioskować wpływ wcześniejszego rozpoczęcia leczenia okrelizumabem, co nie było przedmiotem wniosku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 8:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wyników utrwalonej progresji niesprawności uwzględnionych w analizie ekonomicznej testowanych w ramach analizy wrażliwości oraz założeń analizy ekonomicznej dotyczących stałej w czasie skuteczności klinicznej technologii medycznych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  11.

  Prof. dr hab. n. med.
  Alina Kułakowska

  Konsultant Wojewódzka
  w dziedzinie neurologii

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie skuteczności terapii leczenia SM. Zaznaczono, że obecnie stosowane leki w ramach PL B.29 cechują się umiarkowaną skutecznością.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 2:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych drugorzędowych punktów końcowych w fazie przedłużonej badań OPERA I oraz OPERA II.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 74/2021 do zlecenia 065/2021
  (Dodano: 16.06.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 74/2021 do zlecenia 65/2021
  (Dodano: 21.06.2021 r.)

  go to zlecenie