Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT Oil, płyn, butelka à 500 ml

Wskazanie:

- deficyt LCHAD;
- deficyt VLCAD;
- deficyt dehydrogenazy pirogronianu;
- zespół jelitowej ucieczki białka;
- wada serca - stan po zabiegach kardiochirurgicznych;
- deficyt CPT1;
- deficyt MTP;
- hipertrójglicerydemia;
- acyduria malonowa;
- acyduria metylomalonowa;
- zespół Alagille’a;
- wrodzone zaburzenie glikozylacji typu 1a - PMM2-CDG;
- chłonkotok;
- niedobór lipazy lipoproteinowej;
- cytrulinemia typu II;
- deficyt CACT

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.359.2021.1.SG; 23.04.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.13.2021
(Dodano: 01.06.2021 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 65/2021 do zlecenia 073/2021
(Dodano: 02.06.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 65/2021 do zlecenia 073/2021
(Dodano: 02.06.2021 r.)

go to zlecenie