Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fluenz Tetra, Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa), Aerozol do nosa, zawiesina, 0,2 ml, 1, aplikator 0,2 ml, kod EAN: 05000456061346

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.888.2021.RB; 17.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 84/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 84/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 84/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 84/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 84/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 84/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 84/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 16.07.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 84/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 084 analiza OT.4230.11.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Fluenz Tetra we wskazaniu: Zapobieganie grypie x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Krzysztof Kornas

  Przedstawiciel firmy
  AstraZeneca

  pdf 01

  Uwaga 1

  Dotyczy komentarza analityków Agencji odnośnie niewłaściwego zdefiniowania interwencji w analizie ekonomicznej oraz niezachowania zgodności komparatorów pomiędzy AKL, AE i BIA. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Uwaga 2

  Dotyczy komentarza analityków Agencji odnośnie niespójności w długości horyzontu dla kosztów i efektów poprzez uwzględnienie skumulowanych w przyszłych latach, utraconych w wyniku zgonów związanych z grypą, lat życia.

  Należy zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi AOTMiT z 2016 r. horyzont czasowy w analizie ekonomicznej powinien być taki sam dla pomiaru kosztów i wyników zdrowotnych. Tym samym przyjęte założenia w analizie wnioskodawcy są niezgodne z Wytycznymi.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga 3

  Dotyczy komentarza analityków odnośnie poziomu wyszczepialności koniecznego do uzyskania odporności zbiorowej w populacji oraz implementacji tego parametru w modelu ekonomicznym.

  Uwaga wnioskodawcy jest zasadna i nie wpływa na wnioskowanie.

   

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 94/2021 do zlecenia 84/2021
  (Dodano: 02.08.2021 r.)

   hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 94/2021 do zlecenia 84/2021
  (Dodano: 26.07.2021 r.)

  go to zlecenie