Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dupixent, dupilumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 300 mg (150 mg/ml), 2, amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, kod EAN: 05909991341435; Dupixent, dupilumabum, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg (175 mg/ml), 2, amp.-strzyk. 1,14 ml, kod EAN: 05909991404741

Wskazanie:

wynikające ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1724.2020.19.RBO PLR.4500.1725.2020.19.RBO; 18.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 86/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 86/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 86/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 86/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 86/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 86/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.07.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 86/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.29.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Dupixent (dupilumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy z zapaleniem typu 2 dupilumabem (ICD-10 J45, J82)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. n. med.

  Maciej Kupczyk

  pdf 01

  Uwaga ogólna

  W uwadze przedstawiono opinię dotyczącą mechanizmu działania dupilumabu, przedstawiono dane dotyczące skuteczności produktu oraz wskazano na akceptowalny profil bezpieczeństwa.

  Zaznaczono, że ze względu na odmienny mechanizm działania niż inne obecnie dostępne leki biologiczne, wnioskowana technologia przynosi korzyści u pacjentów ze współistniejącymi chorobami tj. atopowym zapaleniem skóry, przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa, alergicznym nieżytem nosa.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Marta Polkowska

  Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwagi dotyczące metodologii porównań pośrednich oraz heterogeniczności porównywanych populacji w przeglądach uwzględnionych w AWA; rozdział 4.2.2.1, str. 56; rozdział 4.3, str. 61

  Uwaga stanowi powtórzenie argumentów przedstawionych w analizach wnioskodawcy dotyczących uwzględnionych w AKL porównań pośrednich oraz wskazanie, że wyniki porównania zaprezentowanego w analizie PBAC 2020 przytoczonego w AWA, pochodzą z porównania pośredniego o innej metodologii niż porównania włączone do AKL wnioskodawcy.

  W analizie klinicznej wnioskodawcy uwzględniono 2 porównania pośrednie – Bateman 2020, w którym wykorzystano wyniki z podgrup pacjentów, w celu uzyskania niskiej heterogeniczności porównywanych subpopulacji oraz porównanie własne, które z kolei miało na celu zapewnienie największej spójności ze wskazaniem wynikającym z wnioskowanego programu lekowego.

  W opinii analityków, pomimo dopasowania populacji dla komparatorów w porównaniu pośrednim Bateman 2020, pełne zniwelowanie różnić w czynnikach wpływających na skuteczność leczenia pomiędzy badaniami nie było możliwe z uwagi na m.in. różne kryteria włączenia, wyłączenia oraz definicje punktów końcowych.

  Wyniki obydwu porównań przedstawionych przez Wnioskodawcę należy interpretować z ostrożnością.

  Ograniczenia porównań pośrednich zostały przedstawione w rozdz. 4.1.4. AWA.

  Należy zaznaczyć, iż w ramach AWA wyniki oraz komentarz zawarte w publikacji PBAC 2020 zostały przedstawione jako dodatkowe informacje w odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga dotycząca xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdział 5.3.4, str. 75; rozdział 5.4, str. 77; rozdział 6.3.3, str. 84; rozdział 6.4, str. 88; rozdział 11, str. 96-97

  Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 100/2021 do zlecenia 86/2021
  (Dodano: 04.08.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 100/2021 do zlecenia 86/2021
  (Dodano: 09.08.2021 r.)

  go to zlecenie