Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xgeva, denosumabum, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg, 3, fiol. 1,7 ml, kod EAN: 05909990935024

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.330.2021.13.PBO; 20.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 90/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 90/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 90/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 90/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 90/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 90/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.08.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 90/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.30.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xgeva (denosumab) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10 C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0)"

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Marta Dąbrowska

  Amgen

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Komentarz wnioskodawcy odnosi się do trybu refundacji leku Xgeva (denosumab). Wnioskodawca zauważa, że „Obecnie trwają prace w zakresie udostępnienia leku Xgeva (denosumab) w ramach innego trybu finansowania tak, aby szpitale miały możliwość kontynuowania terapii tym lekiem (https://www.gov.pl/).”
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 2:
  Uwaga wnioskodawcy odnosi się do komentarza analityków, w którym zaznaczono „W żadnej z odnalezionej rekomendacji klinicznej nie odniesiono się bezpośrednio do populacji docelowej przedmiotowego wniosku refundacyjnego”. Wnioskodawca podkreślił słuszność komentarza analityków Agencji.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 3:
  Komentarz wnioskodawcy odnosi się do uwagi dotyczącej udziału populacji z przerzutami z guzów litych oraz populacji ze szpiczakiem plazmocytowym. Wartości zostały przyjęte arbitralnie. Bazują na prognozie liczby chorych mogących korzystać z leczenia denosumabem w kolejnych latach refundacji. Nie przedstawiono założeń dotyczących stopniowego przejmowania rynku przez wnioskowaną technologię.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 4:
  Komentarz wnioskodawcy odnosi się do ograniczenia dotyczącego wybiórczego przedstawienia wyników jednokierunkowej analizy wrażliwości. Wnioskodawca tłumaczy przedstawienie kluczowych wyników analizy wrażliwości „celem zachowania przejrzystości” w AE. Ewaluacja wszystkich wyników wariantów umożliwia ocenę wpływu poszczególnych czynników na końcowy wynik AE.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  W uwadze nr 5 wyjaśniono wątpliwości wskazane przez analityków Agencji dotyczące wykorzystanych źródeł informacji odnoszących się do liczebności populacji docelowej, a także wskazano dane bibliograficzne.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 6:
  Uwaga stanowi komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji ograniczeń AWB wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  W uwadze nr 7 potwierdzono zaistnienie rozbieżności założenia wnioskodawcy ze wskazywanym we wniosku poziomem sprzedaży. Wskazano, iż kwestia ta została zaktualizowana poprzez modyfikację elementów wniosku, w ramach której przesłano nową odpowiadającą AWB deklarację dostaw wnioskowanego leku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwagi nr 8 i 9:
  Uwagi stanowią komentarz i dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wskazanych przez analityków Agencji ograniczeń AWB wnioskodawcy.
  Uwagi te nie wpływają na wnioskowanie z AWA.


  W uwadze nr 10 przedstawiono własną interpretację liczebności populacji oszacowanej przez eksperta ankietowanego przez Agencję.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 102/2021 do zlecenia 90/2021
  (Dodano: 11.08.2021 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 102/2021 do zlecenia 90/2021
  (Dodano: 11.08.2021 r.)

  go to zlecenie