Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neocate Syneo, proszek, 400 gram, kod GTIN: 5016533654677

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1034.2021.2.JKR; 17.06.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 100/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 100/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 100/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 100/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 100/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 100/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 100/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27.08.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 100/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4230.12.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate Syneo we wskazaniu: postępowanie dietetyczne u niemowląt i dzieci w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Edyta Grabowska-Woźniak Nutricia Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 4.1.3.2 str. 30, rozdział 4.3 str. 49

  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia przedstawionego w analizie weryfikacyjnej, w którym to zwrócono uwagę na wiek populacji włączonej do badania (do 13. miesiąca życia), podczas gdy wniosek refundacyjny obejmuje populację do 18 r.ż. W uwadze podkreślono, że zgodnie z danymi przedstawionymi w AWA populacja poniżej 1 r.ż. stanowi 68% ogółu pacjentów stosujących preparaty mlekozastępcze.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.3.2 str. 31, rozdział 4,3 str. 49
  W uwadze odniesiono się do ocenianych w badaniach punktów końcowych oraz na podstawie publikacji naukowych opisano, które punkty końcowe są istotne w analizowanym problemie zdrowotnym.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.4 str. 31, rozdział 4.3 str. 49

  Uwaga stanowi powtórzenie informacji zawartych w analizie klinicznej wnioskodawcy dotyczących odnalezionych badań oraz braku możliwości przeprowadzenia porównania pośredniego z jednym z wybranych komparatorów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.2 str. 56, rozdział 5.4 str. 60-61

  W uwadze odniesiono się do ograniczenia zamieszczonego w analizie weryfikacyjnej, w którym zwrócono uwagę, iż w ramach analizy klinicznej przedstawiono porównanie z jednym z wybranych komparatorów, podczas gdy w analizie ekonomicznej wnioskowaną interwencję porównano ze wszystkimi wybranymi jako technologie alternatywne mieszankami elementarnymi bez synbiotyku. W uwadze stwierdzono, że zasadne jest założenie, że mieszanki te będą charakteryzować się podobną skutecznością. W AWA podkreślono jedynie, że jest to ograniczenie i należy na nie zwrócić uwagę przy interpretacji wyników.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.2 str. 56, rozdział 6.1.2 str. 64-65, rozdział 6.3.1 str. 68

  Uwaga stanowi powtórzenie argumentacji wnioskodawcy przedstawionej w odpowiedzi na pismo AOTMiT o niespełnieniu przez analizy wymagań minimalnych dot. przyjęcia odmiennego szacowania kosztów dziennego zużycia analizowanych preparatów w ramach analizy ekonomicznej oraz analizy wpływu na budżet.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.4 str. 57

  Uwaga stanowi powtórzenie argumentacji wnioskodawcy przedstawionej w analizach załączonych do wniosku refundacyjnego uzasadniającej wybranie w ramach analizy ekonomicznej techniki użyteczności kosztów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 107/2021 do zlecenia 100/2021
  (Dodano: 03.09.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 107/2021 do zlecenia 100/2021
  (Dodano: 06.09.2021 r.)

  go to zlecenie