Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vitrakvi, Larotrectinibum, kapsułki twarde, 25 mg, 56, kaps., kod EAN: 04057598011792; Vitrakvi, Larotrectinibum, kapsułki twarde, 100 mg, 56, kaps., kod EAN: 04057598011815; Vitrakvi, Larotrectinibum, roztwór doustny, 20 mg/ml, 1, butelka 100 ml, kod EAN: 04057598011808

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1331.2021.14.KKL; PLR.4500.1332.2021.13.KKL; PLR.4500.1333.2021.15.KKL; 06.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

 

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 121/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 121/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 121/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 121/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 121/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 121/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 121/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.11.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 121/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 121 analiza OT.4231.42.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Vitrakvi (larotrektynib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z guzami litymi, które wykazują fuzję genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Sebastian Schubert

  Head of Market
  Access Bayer Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: oszacowań liczebności populacji docelowej na podstawie opinii prof. Tomasza Kubiatowskiego.

  Wnioskodawca sugeruje, iż oszacowania Agencji zostały oparte jedynie na danych przekazanych przez eksperta w zakresie liczebności populacji z guzami litymi z fuzją w genie NTRK. Oszacowania powyższe zostały jednak dokonane na podstawie odsetka wskazanego przez eksperta jako liczba osób, u których oceniana technologia byłaby stosowana po objęciu jej refundacją. Takie oszacowania przedstawili wszyscy eksperci.

  Analitycy Agencji przytoczyli jednocześnie, iż prof. Paweł Krawczyk wskazał dodatkowo, iż uwzględnił w swoich oszacowaniach częstość występowania rearanżacji NTRK i możliwości leczenia. Nie można jednak wykluczyć, iż pozostali eksperci nie brali powyższych zmiennych pod uwagę.

  Uwaga niezasadna i nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: wątpliwości analityków Agencji w zakresie wyboru komparatorów.

  Analitycy Agencji rozumieją ideę podejścia tumoragnostycznego. Powyższe nie eliminuje jednak konieczności wskazania umiejscowienia terapii w ścieżce terapeutycznej różnych guzów litych i prawidłowego zdefiniowania terapii alternatywnych. Wnioskodawca w uzupełnieniach do analiz wskazuje, iż do wnioskowanej terapii będą kwalifikowani pacjenci na końcowej linii leczenia – innej w zależności od typu histologicznego guza, po czym dodaje, iż do terapii larotrektynibem kwalifikować powinni się chorzy na takim etapie leczenia, w którym brak jest zadowalających opcji leczenia, co niekoniecznie musi oznaczać ostatnią linię. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX. Analitycy Agencji podtrzymują tym samym stanowisko, iż XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX są niejednoznaczne w tym zakresie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: uwagi analityków Agencji odnośnie braku zgodności komparatorów pomiędzy analizami.

  Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko o niezgodności powyższego podejścia z Wytycznymi HTA z 2016 r.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

  XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy:XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX.

  Wnioskodawca wskazuje, że nie było możliwości włączenia badań pierwotnych dla komparatorów obejmujących populację chorych na guzy lite z oznaczoną fuzją NTRK, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

  XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy:XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

  XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

  XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: dodatkowych ograniczeń zidentyfikowanych przez analityków Agencji.

  Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienia dla zidentyfikowanych ograniczeń.

  Wyjaśnienia nie wpływają na wnioskowanie.


  Dotyczy: XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

  XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

  XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

  XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy:XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy:XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

  XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

  XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: wątpliwości analityków Agencji w zakresie wpływu występowania innych mutacji u pacjentów z fuzją genu NTRK na wyniki uzyskiwanych odpowiedzi na leczenie larotrektynibem, wyrażonej w związku z zapisami ChPL.

  Wnioskodawca w oparciu o dane literaturowe argumentuje, iż częstość występowania innych mutacji u pacjentów z fuzją genu NTRK nie stanowi kwestii istotnej klinicznie i mogącej mieć wpływ na uzyskiwane odpowiedzi na leczenie. Niemniej przytoczone przez analityków Agencji dane z ChPL Vitrakvi wskazują na niższy odsetek odpowiedzi uzyskiwanych u pacjentów ze współistniejącymi zmianami genomicznymi.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: braku wyników OS dla subpopulacji PAS w komentarzu Agencji.

  Wskazany przez wnioskodawcę XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX został zaprezentowany w rozdziale 4.2 AWA. Komentarz stanowi jedynie skrótowe podsumowanie głównych wyników, a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: uwagi analityków Agencji o niewłączeniu do analizy klinicznej wnioskodawcy badania dotyczącego jakości życia pacjentów z guzami litymi z fuzją genu NTRK leczonych larotrektynibem.

  Wnioskodawca wskazał, że wyniki dotyczące jakości życia w publikacji Kummar 2021 zostały ocenione wyłącznie jako punkt eksploracyjny, a także, że prawdopodobnie nie jest to ostateczna wersja publikacji.

  Należy jednak wskazać, iż zważywszy, że AKL XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX zdaniem analityków Agencji w celach poglądowych należałoby uwzględnić również wyniki z publikacji Kummar 2021, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż dane dotyczące jakości życia pochodzące z badania LOXO-TRK zostały zaimplementowane w modelu ekonomicznym wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

  XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

  Analitycy Agencji zapewniają, iż ankietowani eksperci otrzymali pełne dane dotyczące analizowanego wskazania i nie ma podstaw do twierdzenia, iż w opiniach ekspertów pominięto ważne elementy ograniczające liczebność i rozkład populacji wnioskowanej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: stanowiska analityków Agencji w zakresie wyboru analizy kosztów-konsekwencji jako preferowanej techniki analitycznej w analizie ekonomicznej.

  Wnioskodawca w swojej argumentacji podkreśla, że zgromadzone w ramach analizy klinicznej wyniki świadczą jednoznacznie o wyższej skuteczności wnioskowanego leku w porównaniu z komparatorami w leczeniu guzów litych z fuzją NTRK. Wnioskodawca wskazuje również na możliwość przeprowadzenia analizy użyteczności kosztów w oparciu o wskazane znaczne wydłużenie czasu przeżycia oraz przeżycia wolnego od progresji choroby.

  Analitycy Agencji, biorąc pod uwagę, iż brak jest badań bezpośrednio porównujących wnioskowaną technologię z komparatorem, zachodzi też brak możliwości przeprowadzenia porównania pośredniego między technologiami XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, podtrzymują stanowisko, iż preferowaną techniką analityczną w omawianej sytuacji jest analiza kosztów-konsekwencji. Nie wyklucza to natomiast przeprowadzenia innych, wymaganych zgodnie z rozporządzeniem, analiz.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

  XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

  Wyjaśnienie nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy:XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

  XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

  XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX

  XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

  XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy:XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX

  W odniesieniu do wskazania przez wnioskodawcę, iż nieuzasadnione jest sformułowanie, iż XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX należy wskazać, iż jest ono prawdziwe i XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Dotyczy:XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

  XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  2.

  Prof. dr hab.
  Bernarda Kazanowska

  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
  onkologii i hematologii dziecięcej
  dla województwa dolnośląskiego

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz odnosi się do skuteczności larotrektynibu w populacji dziecięcej oraz do linii leczenia, w której wnioskowana technologia mogłaby być stosowana. W swojej opinii ekspert odniosła się do częstości występowania fuzji genu NTRK w populacji, a także przytoczyła skrótowo wyniki badań SCOUT i NAVIGATE, wskazując na wysoką skuteczność leku w populacji dzieci z IFS i w pozostałej grupie mięsaków oraz na bezpieczeństwo produktu.

  Profesor dodała również, iż do fuzji genów częściej dochodzi w populacji pediatrycznej, a ograniczanie zastosowania larotrektynibu do pacjentów paliatywnych lub, u których wykorzystano wcześniejsze opcje leczenia jest bardzo niekorzystne – pacjenci z fuzją w genie NTRK powinni mieć możliwość zastosowania leczenia w pierwotnej terapii standardowej.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 129/2021 do zlecenia 121/2021
  (Dodano: 23.11.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 129/2021 do zlecenia 121/2021
  (Dodano: 29.11.2021 r.)

  go to zlecenie