Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Phesgo, Pertuzumabum Trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg 600 mg, 1, fiol. 10 ml, Phesgo, Trastuzumabum Pertuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg 1200 mg, 1, fiol. 15 ml

Wskazanie:

Rak piersi we wczesnym stadium - leczenie neoadjuwantowe, Rak piersi z przerzutami

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1471.2021.19.AJA PLR.4500.1472.2021.19.AJA; 20.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 142/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 142/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 142/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 142/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 142/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 142/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26.11.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 142/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 142, analiza OT.4231.46.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Phesgo (pertuzumab + trastuzumab) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMIT
  Rozpatrzone

  1.

  Grzegorz Bartolik

  pdf 01

  Dotyczy: użycia słowa „wnioskowane” w kontekście grupy limitowej.

  Jest to standardowe sformułowanie wykorzystywane w raportach Agencji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: sugestii zasadności dołączenia leku Phesgo do wspólnej grupy limitowej z pertuzumabem.

  W analizie weryfikacyjnej Agencji nr OT.4351.27.2017 przedstawiono wyniki badania NeoSphere, w którym wykazano IS przewagę terapii PERT+TRAS+Cht nad TRAS+Cht w zakresie uzyskiwania całkowitej odpowiedzi patologicznej (pCR) po leczeniu neoadjuwantowym. Był to jedyny punkt końcowy, dla którego wykazano IS przewagę terapii z dodaniem PERT. Analitycy Agencji zwrócili w AWA uwagę na niepewność zależności między pCR a wynikami długoterminowymi, jak przeżycie bez zdarzeń związanych z chorobą czy przeżycie całkowite. Na niepewność jednoznacznej przewagi terapii PERT+TRAS+Cht nad TRAS+Cht wskazała również Rada Przejrzystości oraz Prezes Agencji w swoich stanowiskach nie rekomendując objęcia refundacją pertuzumabu (Perjeta) i trastuzumabu (Herceptin) w leczeniu neoadjuwantowym HER2+ raka piersi.

  W analizie weryfikacyjnej Agencji nr AOTMiT-OT-4351-51/2015 przedstawiono wyniki badania CLEOPATRA, w którym wykazano IS przewagę terapii PERT+TRAS+DOC nad terapią TRAS+DOC w zakresie poprawy przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym HER2+ rakiem piersi. Ponadto IS przewagę terapii trójlekowej wykazano również w zakresie takich parametrów jak PFS, ORR i PR. Na znaczną korzyść z dodania PERT do terapii TRAS+DOC wskazała Rada Przejrzystości oraz Prezes Agencji w swoich opiniach. Stanowisko RK było pozytywne co do objęcia refundacją pertuzumabu (Perjeta) w leczeniu zaawansowanego raka piersi, a rekomendacja Prezesa Agencji była negatywna z uwagi na koszt terapii.

  Ponadto w badaniu FeDeriCa wykazano brak IS różnic miedzy lekiem Phego a terapią PERT IV+TRAS IV, stosowanych w ramach terapii neoadjuwantowej, w zakresie Ctrough PERT w 7. cyklu i Ctrough TRAS w 7. cyklu, a także CRp i odpowiedzi klinicznej.

  Biorąc powyższe pod uwagę propozycja umieszczenia leku Phesgo we wspólnej grupie limitowej z lekiem Perjeta (pertuzumab) wydaje się niezasadna w kontekście art. 15 ust. 2 pkt. 2. Ponadto jak wskazano w AWA w katalogu B listy refundacyjnej obserwowana jest praktyka tworzenia osobnych grup limitowych również dla substancji czynnych o zbliżonej skuteczności jak np. inhibitory TNF (adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: odniesienia się do art. 5 ustawy refundacyjnej w kontekście wyznaczenia ceny progowej dla leku Phesgo względem pertuzumabu.

  Zgodnie z art. 5 ustawy refundacyjnej „W przypadku, gdy lek zawiera więcej niż jedną substancję czynną za podstawę obliczeń, o których mowa w art. 4, 6, 7, 9 i art. 13–15, przyjmuje się cenę DDD lub liczbę DDD substancji czynnej zawartej w tym leku o najwyższym koszcie DDD”. Sposób liczenia ceny progowej jest wskazany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. i dla przypadku analizowanego w AWA brzmi następująco:

  § 5 pkt.4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się przedstawienie oszacowania ceny zbytu netto technologii wnioskowanej, przy którym różnica, o której mowa w ust. 3, jest równa zero, zamiast przedstawienia oszacowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. Treść ustępu 3 brzmi następująco: W przypadku wykazania terapeutycznej równorzędności wyników zdrowotnych pomiędzy technologią wnioskowaną a technologią opcjonalną dopuszcza się przedstawienie oszacowania różnicy pomiędzy kosztem stosowania technologii wnioskowanej a kosztem stosowania technologii opcjonalnej, zamiast oszacowań, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.


  Zgodnie z powyższym w przypadku szacowania progowej ceny zbytu netto dla leku Phesgo należy uwzględnić koszt komparatora a nie wyłącznie koszt pertuzumabu, czyli składowej komparatora.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: oszacowań wnioskodawcy zgodnie z którymi PERT IV+TRAS SC jest terapią o najkorzystniejszym współczynników wyników zdrowotnych do kosztów ich uzyskania (CUR) w leczeniu zaawansowanego raka piersi.

  W wariancie podstawowym analizy ekonomicznej, przy przyjętych założeniach wnioskodawcy, w leczeniu zaawansowanego raka piersi terapią o najkorzystniejszym CUR była terapia PERT IV+TRAS SC. W oszacowaniach uwzględniono rzeczywiste, aktualne koszty TRAS IV i TRAS SC. Koszty zarówno interwencji jak i komparatorów ściśle zależały od czasu stosowania.

  W odniesieniu do raportu Agencji nr OT.4320.14.2020 należy mieć na uwadze fakt, iż koszty uwzględnione w powyższym raporcie pochodzą z okresu: marzec 2019 r. - dane DGL, marzec 2020 r. - Obwieszczenie MZ, marzec 2020 r. - komunikat centrali NFZ oraz okresu 01.01.2020r.–15.06.2020r. dla przetargów szpitalnych, tym samym koszty oszacowane w raporcie Agencji mogą być w sytuacji obecnej już nieaktualne. Dane przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości dnia 2 sierpnia 2021 r. nie były aktualizowane względem kosztów leków.

  Ponadto należy wziąć pod uwagę różnice w założeniach między analizą ekonomiczną wnioskodawcy a raportem Agencji, w tym w szczególności w zakresie czasu terapii anty-HER2. Dodatkowo czas trwania terapii zaawansowanego raka piersi jest parametrem obarczonym niepewnością także w analizach wnioskodawcy co zostało podniesione w analizie weryfikacyjnej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: braku w analizie wpływu na budżet scenariusza, w którym refundacją zostają objęte leki biologiczne biorównoważne zawierające pertuzumab i ma miejsce spadek cen pertuzumabu.

  Warto zauważyć, że w ramach komentarza do analizy wpływu na budżet wnioskodawcy analitycy Agencji zwrócili uwagę na możliwość zaistnienia w przyszłości obniżenia ceny pertuzumabu z powodu wygaśnięcia okresu wyłączności rynkowej leku Perjeta oraz wprowadzenia do refundacji odpowiedników tego leku. Niemniej jest to sytuacja w tym momencie na tyle niepewna, że w ocenie analityków Agencji nie ma konieczności uwzględniania jej w założeniach AWB.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: nieprawidłowego opisu substancji czynnej, drogi podania i mocy w wierszu 3 i 4 (strona 70, tabela 34).

  W kolumnie drugiej tabeli 47 na stronie 70 zamiast Pertuzumab IV (1 fiol. 600 mg) powinno być Trastuzumab SC (1 fiol. 600 mg).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Krzysztof Adamcewicz Przedstawiciel wnioskodawcy

  pdf 01

     Dotyczy: bardziej rygorystycznej oceny przez Agencję ryzyka popełnienia błędu systematycznego w badaniu FeDeriCa i PHranceSCa.

  Abstrahując od etyczności oraz wpływu na zdrowie pacjentek zastosowania podwójnego zaślepienia w badaniu FeDeriCa i PHranceSCa, zdaniem Agencji znajomość przez badaczy i pacjentki terapii, które są stosowane w porównywanych grupach, niesie ze sobą ryzyko wpływu na obiektywność oceny wyników nawet w przypadku stosowania tych samych substancji czynnych. Jest to tym silniejsze, gdy sponsorem badania jest producent leku. Ponadto oceniane punkty końcowe w obu badaniach nie dotyczyły tak obiektywnych kryteriów jak zgon, w przypadku których brak zaślepienia nie może zaburzyć wyniku. Z uwagi na powyższe ryzyko w domenie Detection bias uznano za wysokie. Jednocześnie Agencja nie zgadza się z autorami AKL, że „Nie ma zatem podstaw przypuszczać, by wiedza o stosowanym leczeniu powodowała jakiekolwiek systematyczne różnice w traktowaniu pacjentów porównywanych grup, które mogłyby wpłynąć na zafałszowanie wyników”. Gdyż jest to założenie a nie pewność, stąd ryzyko błędu w domenie Performance bias zostało ocenione przez Agencję za niejasne..

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: dodatkowych ograniczeń do AKL wskazanych w AWA dotyczących braku istotnych klinicznie punktów końcowych ocenianych w badaniach leku Phesgo.

  Agencja podtrzymuje stanowisko, że ocena miar związanych z długoterminowym wpływem zastosowanego leczenia na życie chorych, takich jak przeżycie bez zdarzeń związanych z chorobą (EFS) czy przeżycie bez wznowy (DFS), ma duże znaczenie w ocenie leków onkologicznych stosowanych w okresie neoadjuwantowym, których to miar istotnych klinicznie zabrakło w badaniach. Jednocześnie Agencja bierze pod uwagę opinię dr Joanny Streb co do istności klinicznej całkowitej odpowiedzi patologicznej, a także specyfikę leczenia neoadjuwantowego oraz samej choroby.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: ograniczeń AKL dotyczących braku badań wnioskowanego leku w zaawansowanym raku piersi oraz braku badań, w których wnioskowany lek porównano z terapią PERT IV+TRAS SC.

  Agencja podtrzymują powyższe ograniczenia AKL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: czasu leczenia zaawansowanego raka piersi uwzględnionego w AE i BIA.

  Przyjmując wyjaśnienia wnioskodawcy dotyczące założeń co do prognozowanego czasu leczenia chorych z zaawansowanym rakiem piersi terapią PERT+TRAS w ramach programu lekowego, Agencja pozostaje na stanowisku, iż parametr ten pozostaje obarczony niepewnością i interpretując wyniki analizy ekonomicznej należy również zwrócić uwagę na wyniki scenariuszy analizy wrażliwości, w których zaadresowano krótszy horyzont czasowy/czas terapii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: dodatkowego wariantu analizy ekonomicznej przeprowadzonego przez analityków Agencji.

  Dodatkowy wariant analizy wrażliwości przeprowadzony przez Agencję adresował niepewność co do przyjętego w modelu czasu leczenia zaawansowanego raka piersi. Wariant został przeprowadzony poglądowo, a przyjętą wartość zaczerpnięto z opinii ekspertki klinicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: braku wyników analizy wrażliwości dla analizy zbiorczej.

  Wnioskodawca przedstawił dane, które nie były pokazane w dokumencie word analizy ekonomicznej. Wnioski z analizy wrażliwości dla analizy zbiorczej są zgodne z przedstawionymi danymi.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: wskazania w AWA, że horyzont analizy wpływu na budżet był dłuższy niż okres obowiązywania pierwszej decyzji refundacyjnej.

  Wnioskodawca przedstawił argumentację przyjętej długości horyzontu czasowego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: niepewności Agencji co do założonego w analizie wpływu na budżet docelowego udziału leku Phesgo w poszczególnych wskazaniach i szybkości penetracji rynku.

  Agencja pozostaje na stanowisku, iż przyjęte wartości powyższych parametrów są niepewne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: komentarza Agencji, iż objęcie refundacją leku Phesgo może ograniczyć wykorzystanie potencjału finansowego związanego z objęciem refundacją odpowiedników leku Perjeta.

  Jak wskazano już wyżej w odpowiedzi na uwagi Pana Bartolika, zdaniem Agencji w obecnej sytuacji nie ma konieczności uwzględniania w założeniach AWB wejścia do refundacji odpowiedników leku Perjeta. Jednakże w ocenie Agencji istotne jest wskazanie takiej możliwości w przyszłości. .

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: braku dołączonej do wniosku analizy racjonalizacyjnej.

  Zgodnie z art. 25. ust. 14 pkt. c wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu zawiera m.in.: analizę racjonalizacyjną, przedkładaną w przypadku gdy analiza wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych wykazuje wzrost kosztów refundacji. Z uwagi na powyższe Agencja podtrzymuje swoje zdanie w tym zakresie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: wnioskodawca przedstawił aktualne informacje dotyczące refundacji/braku refundacji leku Phesgo w innych krajach.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  3.

  Joanna Konarzewska-Król Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja

  pdf 01

   


  Dotyczy: wskazania korzyści z podskórnej drogi podania leku Phesgo.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Anna Kupiecka Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej

  pdf 01

   


  Dotyczy: wskazania korzyści z zastosowania terapii podskórnych w leczeniu systemowym guzów litych oraz chorób hematoonkologicznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 134/2021 do zlecenia 142/2021
  (Dodano: 01.12.2021 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 134/2021 do zlecenia 142/2021
  (Dodano: 06.12.2021 r.)

  go to zlecenie