Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, dapagliflozinum, Tabletki powlekane, 10 mg, 30, tabl. (30 x 1), kod GTIN: 05909990975884

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3757.2021.2.ELA; 17.12.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

 

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 181/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 181/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 181/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 181/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 181/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 181/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 181/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 04.03.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 181/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 181 analiza OT.4230.22.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek z eGFR 60 ml/min/1,73m2, albuminurią ≥ 200 mg/g oraz leczeni terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Krzysztof Kornas

  Dyrektor ds. Refundacji i Rozwoju

  Rynku AstraZenca Pharma Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 5.3.1, 4.3.2., 5.4.
  Dotyczy: komentarz ogólny odnoszący się do ograniczeń wskazanych przez analityków Agencji w zakresie analizy ekonomicznej. Komentarz stanowi jedynie podkreślenie efektywności kosztowej wnioskowanego leku, pomimo istnienia ograniczeń analizy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Prof. dr hab. Ryszard Gellert

  Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii

  pdf 01

  Tabela 8 Chorzy z PChN ogółem
  Dotyczy: komentarz odnosi się do opinii ekspertów klinicznych Agencji w zakresie liczebności populacji zaprezentowanych w AWA. Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię w zakresie liczebności populacji docelowej dla leku Forxiga. Należy nadmienić, iż Agencji zwróciła się prośbą o opinię do Prof. dr hab. Gellerta podczas prac nad AWA, jednak nie otrzymano odpowiedzi.
  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Prof. UJK, dr hab. Andrzej Jaroszyński

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  pdf 01

  Uwaga ogólna
  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do ograniczonej liczebności populacji, która będzie się kwalifikowała do leczenia dapagliflozyną. Ekspert podkreślił, iż populacja leczonych chorych z PChN, która będzie się kwalifikowała do leczenia (ok. 40 tys.) jest ograniczona kryteriami określonymi we wniosku oraz ograniczeniami w dostępie do lekarzy nefrologów.
  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 18/2022 do zlecenia 181/2021
  (Dodano: 09.03.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 18/2022 do zlecenia 181/2021
  (Dodano: 11.03.2022 r.)

  go to zlecenie