Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej kabozantynib, stosowanej w monoterapii w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych po uprzednim nieskutecznym leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych lub immunoterapią w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym lub jego nietolerancją pod warunkiem ustąpienia istotnych klinicznie działań niepożądanych stosowanej wcześniej terapii

Wskazanie:

Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2.2022.PT; 10.01.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej kabozantynib, stosowanej w monoterapii w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych po uprzednim nieskutecznym leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych lub immunoterapią w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym lub jego nietolerancją pod warunkiem ustąpienia istotnych klinicznie działań niepożądanych stosowanej wcześniej terapii

go to zlecenie