Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena analiz farmakoekonomicznych oraz wydanie opinii w sprawie zasadności wprowadzania do programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” ocenianych produktów leczniczych tj. Vocabria (kabotegrawir), stosowanego w połączeniu z rylpiwiryną

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPŚ.4014.2.2021.MB; 18.10.2021

Zlecenie dotyczy:

Oceny analiz farmakoekonomicznych oraz wydanie opinii w sprawie zasadności wprowadzania do programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” ocenianych produktów leczniczych tj. Vocabria (kabotegrawir), stosowanego w połączeniu z rylpiwiryną

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 7/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 7/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 7/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 7/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia aneks 7/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 7/2022

Raport:

pdfRaport 7/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.02.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do raportu zlecenia 7/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4221.49.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Ocena w sprawie zasadności wprowadzenia do programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” terapii antyretrowirusowej złożonej z leku Vocabria (kabotegrawir), stosowanego w połączeniu z rylpiwiryną.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Osadzińska

  Prokurent Spółki
  GSK Services Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 4.1.3.2 s. 55

  W uwadze odniesiono się do ograniczenia wskazanego przez analityków AOTMiT, dotyczącego leczenia kabotegrawirem niezgodnie z ChPL w badaniach LATTE, LATTE-2 i POLAR. Podkreślono w niej, że powyższe badania zostały przedstawione w ramach analiz dodatkowych/uzupełniających.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z opracowania.


  Rozdz. 4.1.3.2 s. 55

  W uwadze odniesiono się do ograniczenia wskazanego przez analityków AOTMiT, dotyczącego populacji pacjentów w badaniach włączonych do AKL, która nie obejmowała pacjentów z zaawansowanym HIV (CD4<200 komórek/mm3) oraz z chorobami współistniejącymi. Wyjaśniono, że grupa pacjentów biorąca udział w  badaniach powinna stanowić możliwie najbardziej homogenną populację, z jak najmniejszą liczbą chorób innych niż badana, z uwagi na rygorystyczne kryteria włączenia/wykluczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z opracowania.


  Rozdz. 4.2.1.2. s. 78

  Uwaga dotyczy wyników analizy bezpieczeństwa badania LATTE po 312 tyg. obserwacji, przedstawionych w AKL przez analityków AOTMiT. Wskazano na różnice, jakie występują między abstraktem a posterem konferencyjnym w odsetkach pacjentów, u których wystąpiły poważne zdarzenia niepożądane oraz zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania leczenia (w abstrakcie podano niższe wartości odsetków pacjentów). W uwadze stwierdzono, iż  najprawdopodobniej w którymś z doniesień konferencyjnych mogła zostać wprowadzona nieprawidłowa wartość powyżej analizowanych zdarzeń niepożądanych. W opinii analityków AOTMiT, z uwagi na to, że zgłoszony abstrakt poprzedzał poster konferencyjny, istnieje też możliwość, że w posterze przedstawiono bardziej aktualne informacje dotyczące analizowanych zdarzeń niepożądanych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z opracowania.


  Rozdz. 5.3. Tabela 33, s. 94 oraz Rozdz. 5.3.2 s. 97 (uwagi odnosiły się do komentarza Agencji dot. komparatora zbiorczego).

  W uwadze powtórzono uzasadnienie przedstawione w analizie ekonomicznej podmiotu odpowiedzialnego i wskazano, że przy konstruowaniu komparatora zbiorczego oparto się na danych dostarczonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

  Należy zaznaczyć, że określenie „arbitralne” odnosiło się do faktu, iż  w analizie nie rozważano, które ze stosowanych obecnie schematów będą najprawdopodobniej zastępowane przez technologię wnioskowaną.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z opracowania.

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 17/2022 do zlecenia 7/2022
  (Dodano: 22.02.2022 r.)

  go to zlecenie