Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031325; Lynparza, olaparibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031318

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3753.2021.16.MKO; PLR.4500.3754.2021.16.MKO; 28.01.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 12/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 12/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 12/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 12/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 12/2022
pdfAneks do zlecenia 12/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 12/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 12/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 08.04.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 12/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.4.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego: „Leczenie olaparybem opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Tadeusz Włodarczyk
  -
  Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia Mężczyzn
  z Chorobami Prostaty "Gladiator"

  pdf 01

  Uwagi stanowią ogólny komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia olaparybem.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  2.

  Dr hab. n. med.
  Jakub Żołnierek

  pdf 01

  Uwagi stanowią komentarz dot. wyboru komparatora.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Krzysztof Kornas
  -
  AstraZeneca
  Pharma Poland sp. z o.o.

  pdf 01

  1 uwaga
  Uwaga stanowi komentarz do oszacowania populacji, a także liczby pacjentów uzyskanych przez Agencję na podstawie danych NFZ. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2 uwaga
  Uwaga dotyczy uzasadnienia dla nieuwzględnienia w analizach dodatkowego komparatora docetakselu dla populacji pacjentów, u których nie był on wcześniej stosowany, a których stan zdrowia pozwala na taką terapię. Zdaniem ankietowanego przez Agencję eksperta prof. Piotra Potemskiego technologią najskuteczniejszą i najtańszą, aktualnie stosowaną w analizowanym wskazaniu jest docetaksel w populacji chorych wcześniej nieleczonych docetakselem. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3 uwaga
  Uwaga dotyczy komentarzy do kryteriów włączenia/ wykluczenia do przeglądu systematycznego wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4 uwaga
  Uwaga dotyczy ograniczeń syntezy wyników w analizie klinicznej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5 uwaga
  Uwaga stanowi wyjaśnienie wnioskodawcy odnośnie do oszacowań rocznej liczby sprzedanych opakowań w scenariuszu nowym. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6 uwaga
  xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7 uwaga
  Uwaga stanowi wyjaśnienie do danych wskazanych w AWA na podstawie wniosku refundacyjnego w zakresie daty dodatkowego świadectwa ochronnego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8 uwaga
  Komentarz odnosi się do uwag do programu lekowego. Wnioskodawca zgodził się z uwagami prof. Piotra Potemskiego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  9 uwaga
  Uwaga dotyczy oszacowań rocznej liczebności populacji obejmującej wszystkich pacjentów, u których wnioskowana technologia może być zastosowana. Agencja podtrzymuje stanowisko, że oszacowania rocznej liczebności populacji obejmującej wszystkich pacjentów, u których wnioskowana technologia może być zastosowana, muszą obejmować pacjentów we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  10 uwaga
  Uwaga stanowi wyjaśnienie wnioskodawcy wobec braku przeprowadzenia analizy wrażliwości dla niektórych parametrów. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  11 uwaga
  Agencja podtrzymuje stanowisko, że nie przeprowadzono walidacji zewnętrznej modelu, która zgodnie z polskimi Wytycznymi HTA „odnosi się do zgodności wyników modelowania z bezpośrednimi dowodami empirycznymi i może polegać np. na porównaniu pośrednich danych wyjściowych modelu z opublikowanymi wynikami długoterminowych badań (jeśli takie istnieją).”

  12 uwaga
  Uwaga stanowi komentarz wnioskodawcy odnośnie do oszacowanych kosztów leczenia w analizie wpływu na budżet. W analizie wpływu na budżet pominięto bowiem koszty działań niepożądanych, podczas gdy w analizie ekonomicznej koszt ten został uwzględniony. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 33/2022 do zlecenia 12/2022
  (Dodano: 13.04.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 35/2022 do zlecenia 12/2022
  (Dodano: 22.04.2022 r.)

  go to zlecenie