Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05901549325126

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3882.2021.11.PBO; 17.02.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 16/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 16/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 16/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 16/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 16/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 16/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.04.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 16/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.7.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku (ICD-10: C15)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Dawid Grzeszczuk

  MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 3.3 s. 20, s. 21
  Dotyczy: przedstawionej w AWA opinii eksperta klinicznego odnoszącej się do liczebności populacji.
  W uwadze przedstawiono polemikę z liczebnością populacji docelowej wskazaną przez eksperta. Należy podkreślić, że powyższa liczebność populacji nie została uzyskana bezpośrednio z danych epidemiologicznych, ale jak wskazano w AWA, ekspert otrzymał dane z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 4.2.2.1, s. 40
  Dotyczy: przedstawionych w AWA wyników z abstraktu Mansoor 2021 dotyczących jakości życia.
  W uwadze wskazano, że w abstrakcie Mansoor 2021 odnotowano korzyść wynikającą ze stosowania pembrolizumabu w zakresie bólu mierzonego kwestionariuszem EORTC EOQLQ-OES18 (drugorzędowy punkt końcowy).
  Należy jednak zaznaczyć, że dla większości punktów końcowych dotyczących jakości życia nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic, a konkluzja autorów abstraktu jest następująca: dla obu ramion badania (pembrolizumab + chemioterapia vs placebo + chemioterapia) wykazano stabilność i podobieństwo wyników dotyczących jakości życia w okresie 18 tygodni.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 4.3, s. 41
  Dotyczy: ograniczenia analizy klinicznej przedstawionego w AWA.
  W uwadze przedstawiono polemikę ze wskazanym w AWA głównym ograniczeniem AKL, związanym z przedstawieniem wyników tylko dla porównania z jednym schematem chemioterapii (cisplatyna + 5-FU) spośród wielu schematów możliwych do zastosowania we wnioskowanym wskazaniu.
  Należy jednak podkreślić brak danych dotyczących porównania pembrolizumabu z innymi schematami chemioterapii, w tym schematami dwuskładnikowymi opartymi na innych związkach platyny, m.in. na oksaliplatynie. Powyższe ograniczenie przekłada się bezpośrednio na niepewność związaną z wynikami analizy ekonomicznej oraz analizy wpływu na budżet.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 6.3.3, s. 66
  Dotyczy: przedstawionych w AWA obliczeń własnych analityków AOTMiT oraz propozycji wnioskodawcy odnośnie dodatkowego wariantu oszacowań.
  Należy zauważyć, iż wskazana przez eksperta liczebność populacji, na podstawie której przeprowadzono oszacowania własne w AWA, nie została uzyskana bezpośrednio z danych epidemiologicznych, ekspert otrzymał dane z KRN.
  Odnośnie wariantu oszacowań uwzględniającego udziały wskazane przez jednego z ekspertów, należy podkreślić, że przeprowadzono oszacowania własne z uwagi na to, że liczebność populacji wskazana przez eksperta znacznie odbiegała od pozostałych oszacowań.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 6.3.1, s. 66
  Dotyczy: uwagi analityków AOTMiT, dotyczącej szacowania populacji docelowej w oparciu o wskaźnik zapadalności.
  Analitycy AOTMiT podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA, że zgodnie z danymi KRN wśród mężczyzn zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1 rocznych wynosił 26,5%, wśród kobiet 32,8%, stąd liczebność populacji oszacowana jedynie na podstawie zapadalności może być w pewnym stopniu niedoszacowana.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 36/2022 do zlecenia 16/2022
  (Dodano: 28.04.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 38/2022 do zlecenia 16/2022
  (Dodano: 16.05.2022 r.)

  go to zlecenie