Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MSUD Anamix Infant; MSUD Anamix Junior; MSUD Anamix Junior LQ; MSUD Gel; MSUD Cooler; MSUD Express; MSUD Lophlex LQ

Wskazanie:

choroba syropu klonowego; deficyt beta-ketotiolazy;deficyt hydrolazy 3-hydroksybutrylo-CoA

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.360.2022.1.KB; 31.03.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie