Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fycompa, perampanelum, tabletki powlekane / zawiesina doustna

Wskazanie:

padaczka lekooporna, padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1281.2022.1.SG; 16.05.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie