Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fycompa, perampanelum, tabletki powlekane / zawiesina doustna

Wskazanie:

padaczka lekooporna, padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1281.2022.1.SG; 16.05.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 10.08.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 72/2022 do zlecenia 40/2022
(Dodano: 12.08.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 075/2022 do zlecenia 040/2022
(Dodano: 29.08.2022 r.)

go to zlecenie