Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Inovelon, rufinamidum, tabletki / roztwór doustny

Wskazanie:

padaczka lekooporna;zespół Lennoxa - Gastauta; zespół Westa; zespół Rasmussena.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.559.2021.1.SG; 14.07.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.10.2022
(Dodano: 09.08.2022 r.)

go to zlecenie