Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trixeo Aerosphere, Formoteroli fumaras dihydricus Glycopyrronium Budesonidum, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 5 mcg 7,2 mcg 160 mcg, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05000456071505

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1911.2022.7.ELA; 10.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie