Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ztalmy, ganaxolone, zawiesina do sporządzania zawiesiny doustnej 50mg/ml

Wskazanie:

padaczka lekooporna na podłożu mutacji w genie CDKL5 (ICD-10: G40.8) w populacji pediatrycznej.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2793.2022.1.AK; 14.10.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie