Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Apexxnar, Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana), Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, ml, 1, amp.-strzyk. 0,5 ml 1 igła, kod GTIN: 05415062385456

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1808.2022.3.RBO; 21.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie