Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Glypvilo, Vildagliptinum, Tabletki, 50 mg, 60 tabl., kod GTIN: 05909991372385

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2114.2022.2.JDZ; 03.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 116/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 116/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 116/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 116/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 116/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 116/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 116/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 116/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.02.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 116/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 116/2022, analiza OT.4230.15.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Glypvilo (wildagliptyna) do stosowania jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2: • w monoterapii u pacjentów, u których metformina jest nieodpowiednia z powodu występowania przeciwwskazań lub nietolerancji; • w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy produkty te nie zapewniają wystarczającej kontroli glikemii.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Tomaž Indihar

  Prezes Zarządu
  KRKA-POLSKA sp. z o.o.

  pdf 01

  Przesłany komentarz dotyczy uwzględnienia opinii ekspertów klinicznych przedstawionych w uwagach do AWA Vimetso (nr BIP 117/2022).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  2.

  Witold Wrona

  HealthQuest sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1.

  Analitycy zwracają uwagę, że ograniczenia refundacyjne w przypadku iSGLT-2 oraz GLP-1 są iluzoryczne, ponieważ przedstawiają typową charakterystykę pacjentów z cukrzycą typu 2 (nadmierna masa ciała, niewłaściwy styl życia prowadzący zarówno do rozwoju cukrzycy jak i dyslipidemii). Analitycy podtrzymują stanowisko wyrażone w AWA odnośnie do wyboru komparatorów. Wskazane substancje są komparatorami w rozumieniu HTA, nawet jeśli wartość informacyjna z porównań jest niewielka.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 2.

  Uwaga dotyczy ograniczenia analizy wskazanego przez Agencję.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 3.

  Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w analizie „(…) przedstawione badania (Fonseca 2007 i Kothny 2013 – przyp. Agencji) nie miały na celu wykazania skuteczności (…) względem insulinoterapii, a względem placebo.” Pierwszorzędowym punktem końcowym w tych badaniach była kontrola HbA1c. Pacjenci stosując insulinę mogli (w określonym zakresie) dostosowywać jej dawkę zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Nieznany jest efekt placebo stosowania leków doustnych skojarzonych z insulinoterapią, choć efekt taki w przypadku pacjentów leczonych różnymi lekami nie insulinowymi w monoterapii i jako terapia dodatkowa jest w literaturze znany (Guo W, Nie L, Wang XR, et al. Comparison of Placebo Effect between Asian and Caucasian Type 2 Diabetic Patients: A Meta‑Analysis. Chin Med J 2018;131:1605‑12).

  Poza wyżej wymienionym, analiza kosztów-konsekwencji, zgodnie z wytycznymi HTA, może być przeprowadzona, m.in. jeśli brak jest wiarygodnych danych umożliwiających porównanie skuteczności i bezpieczeństwa interwencji ocenianej z komparatorami, natomiast analizę minimalizacji kosztów przeprowadza się w przypadku stwierdzenia równorzędności klinicznej porównywanych technologii (gdzie w badaniach dla tej linii leczenia uwzględniono placebo) lub gdy różnice między nimi nie są istotne klinicznie (a jeśli nie ma różnic to sens kolejnej terapii dodanej jest wątpliwy). Przyjęte założenie dot. skuteczności ogranicza wiarygodność porównania, przez co zasadnym byłoby przeprowadzenie analizy konsekwencji kosztów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 4.

  Komentarz dotyczy horyzontu czasowego przyjętego w modelu wnioskodawcy.

  Agencja podtrzymuje stanowisko dotyczące dożywotniego horyzontu czasowego jako zasadnego w ocenianym problemie zdrowotnym. Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą, rzadko dochodzi do jej remisji, w szczególności u pacjentów z bardzo wysokim bazowym HbA1c w momencie rozpoczęcia terapii. Należy wskazać, iż rozpoczęcie terapii wildagliptyną w monoterapii nie spowoduje jej wycofania w dalszych etapach leczenia (chyba że w przypadku uproszczenia schematu), w związku z czym może być stosowana np. w schemacie trójlekowym do końca życia pacjenta. Stąd też zasadnym wydaje się ocena efektywności kosztowej w horyzoncie dożywotnim z uwzględnieniem współczynników efektywności terapii, tj. liczby pacjentów, u których spełnione są kryteria kontroli glikemii zgodnie z wytycznymi PTD 2022 (<7% lub <8% w określonych przypadkach).

  Badanie TECOS dotyczyło sitagliptyny. W cytowanej publikacji przedstawiono w ramach dyskusji odwołania do saxagliptyny i alogliptyny – nie do ocenianej wildagliptyny.

  Ograniczony horyzont czasowy w analizach kosztów-użyteczności znajduje uzasadnienie w określonych stanach klinicznych (wskazane insuliny porównywano z innymi insulinami), jednakże rozpatrywana technologia miałaby być stosowana w ramach pierwszej linii leczenia, w przeciwieństwie do cytowanych technologii (stosowanych w dalszych liniach w skojarzeniu z innymi OAD).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 5.

  Komentarz dotyczy danych pochodzących z badania VERIFY.

  Należy wskazać, iż pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu VERIFY nie była redukcja stężenia HbA1c a przekroczenie progu 7% w 2 kolejnych pomiarach kontrolnych, tj. ocena parametru czasu do niepowodzenia terapii. Badanie to nie tyle dotyczy analizowanego problemu zdrowotnego co konieczności uwzględnienia szerszego zakresu parametrów, w szczególności czasu do włączenia kolejnego leku przeciwcukrzycowego, do którego powinno dojść pomimo stosowania metforminy w monoterpaii czy też w skojarzeniu z ocenianą wildagliptyny.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 6.

  Komentarz dotyczy oceny uwzględnionych w analizie użyteczności stanów zdrowia.

  W ograniczeniach wskazano, iż nie są to wartości odpowiadające chorym z Polski. Podstawowa wartość nie może być wyzerowana, ponieważ uzyskane wyniki zdrowotne w horyzoncie analizy (zestawienie kosztów i efektów) byłyby błędne. Wyzerowanie czynnika nie miałoby wpływu wyłącznie na oszacowanie współczynnika ICUR w CUA.

  W ramach ograniczeń przedstawiono krytyczną ocenę danych źródłowych, która nie została przeprowadzona przez wnioskodawcę w sposób kompleksowy.

  Model CORE szacuje zdarzenia niepożądane w zupełnie inny sposób, naliczając współczynniki użyteczności stanów zdrowia w trakcie trwania stanu, a nie jako zdarzenie. Jak wskazano w ograniczeniu dot. danych pozyskanych z publikacji Currie 2006 określono roczny współczynnik korygujący, który jest różny względem uwzględnionego w analizie współczynnika dla wystąpienia zdarzenia.

  Dużo ważniejszym ograniczenia związane są ze zmianą masy ciała oraz użytecznościami stanów zdrowia, które najsilniej oddziałują na wyniki przeprowadzonej analizy oraz powiązany z nim koszt.

  W przypadku pozostałych ocenianych (z zastosowaniem techniki kosztów-użyteczności) technologii przyjęte dane nie mają tak istotnego wpływu na wynik ICUR, stąd możliwy brak zastrzeżeń, które w sposób dodatkowy wpływałyby na ograniczenie wnioskowania z przeprowadzonych analiz.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 7.

  Uwaga dotyczy dawkowania dla porównania WIL+SU vs INS+SU.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 8.

  Uwaga dotyczy braku uwzględnienia leczenia sekwencyjnego.

  Należy wskazać, iż wyniki przedstawione na rys. 3 (str. 33 AWA, za Foley 2009) wskazują na istotne różnice w skuteczności między WIL i SUL po 3, 6 oraz 9 miesiącach, czyli w okresach oceny skuteczności leczenia przeciwcukrzycowego i decyzji o rozbudowie schematu leczenia. Opóźnienie włączenia kolejnych leków może wpłynąć na wnioskowanie dot. efektywności kosztowej, jednak horyzont analizy nie pozwala na jednoznaczne wnioskowanie w powyższym zakresie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 9.

  Uwagi dotyczące poprawnego wykorzystania najbardziej wiarygodnych źródeł danych.

  1) Agencja przyjmuje wyjaśnienie wykonawcy analiz. Przedstawienie alternatywnego oszacowania populacji wyjściowej stanowi w istocie element walidacji oszacowań przeprowadzonych przez wykonawcę analiz wnioskodawcy.

  2) Agencja przyjmuje wyjaśnienie dotyczące uwzględnienia przedmiotowej wartości populacji w ramach wariantu maksymalnego, jednak wyjściowa wartość populacji, na którą zwraca uwagę Agencja odnosi się do wariantu podstawowego, a więc najbardziej prawdopodobnego.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 19/2023/2022 do zlecenia 116/2022
  (Dodano: 21.02.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 19/2023 do zlecenia 116/2022
  (Dodano: 02.03.2023 r.)

  hr

  go to zlecenie