Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomidum

Wskazanie:

leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z tafasytamabem dorosłych pacjentów z nawrotową albo oporną na leczenie postacią chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (kody ICD-10: C83 - CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE; C83.2 - MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY); C83.3 - WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY); C83.4 - IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY); C83.6 - NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY); C83.8 - INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.1368.2022.PR; 27.12.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej lenalidomidum w ww. wskazaniach

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 14/2022 do zlecenia 149/2022
(Dodano: 22.02.2023 r.)

go to zlecenie