Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomidum

Wskazanie:

leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza (kod ICD-10: C85.7 - INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.1368.2022.PR; 27.12.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej lenalidomidum w ww. wskazaniach

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 14/2022 do zlecenia 151/2022
(Dodano: 22.02.2023 r.)

go to zlecenie