Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Influvac Tetra, Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana, Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, -, 1, amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, GTIN: 05909991347352

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.421.2023.2.RBO; 15.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 16/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 16/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 16/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 16/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 16/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 16/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.04.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 16/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.7.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Influvac Tetra szczepionka przeciw grypie, w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Viatris Healthcare Limited – Krzysztof Neumann

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Rozdział 4.1.2 strona 35”

  Odpowiednio wyjaśniono sposóbpostępowania w przypadku niezgodności między dwoma analitykami dokonującymi selekcji badań w ramach przeglądu systematycznego Wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.


  Uwaga nr 2 do „Rozdział 4.1.2 strona 35; Rozdział 4.2.2.1;
  Strona 57-58; Strona 60, 90”


  Wnioskodawca słusznie zauważa, że badanie Basu 2022 prowadzone było w Indiach, gdzie zgodnie z zaleceniami WHO stosuje się szczepienia dla półkuli południowej, co stanowiło kryterium wykluczenia z przeglądu systematycznego Wnioskodawcy.

  Jednakże, jak wskazano w opisie metodyki pracy Basu 2022, obydwie oceniane w badaniu szczepionki zawierały antygeny powierzchniowe wirusa grypy rekomendowane przez WHO dla szczepów właściwych dla półkuli północnej w sezonie 2017/2018, w związku z czym analitycy Agencji postanowili opisać wyniki omawianej publikacji w ramach rozdz. 4.2.2.1. AWA „Dodatkowe informacje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa”.


  Uwaga nr 3 do „Rozdział 4.1.4.1 strona 40; Rozdział 4.1.1 strona 33; Strona 31,90”

  Uwaga niezasadna. W AWA wskazano, że Wnioskodawca przedstawił najlepsze dostępne dowody. Należy mieć na uwadze, że nawet najlepsze dostępne dowody cechuje szereg ograniczeń w kontekście omawianego problemu decyzyjnego.


  Uwaga nr 4 do „Rozdział 4.1.4.1 strona 40”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Zgodnie z wytycznymi HTA AOTMiT Z 2016 r.: „Wyniki zdrowotne uwzględniane w analizie ekonomicznej dla interwencji oraz komparatorów powinny być określone na podstawie analizy klinicznej.”, dlatego przyjęcie, że w analizie wnioski dla szczepień sezonowych przeciwko grypie w ujęciu ogólnym odpowiadają także pojedynczemu preparatowi, jest ograniczeniem analizy, który wpływa na niepewność wyników analizy klinicznej (AKL) i tym samym ekonomicznej Wnioskodawcy.


  Uwaga nr 5 do „Rozdział 4.1.5 strona 41”

  Wnioskodawca słusznie wskazuje, że w schemacie PICO za kryterium włączenia uznano „hospitalizacje z powodu zakażenia wirusem grypy”, natomiast w pracy Minozzi 2022 nie określono charakteru ocenianych hospitalizacji, przez co punkt ten zinterpretowano jako hospitalizacje ogółem i w konsekwencji wykluczono z analizy.

  Należy jednak zauważyć, iż „hospitalizacja ogółem” jest istotnym klinicznie punktem końcowym i brak odniesienia się oraz brak jego przedstawienia w ramach analizy klinicznej stanowi ograniczenie AKL Wnioskodawcy.


  Uwaga nr 6 do „Rozdział 5.3.2, strona 71, część Minozzi 2022, ostatni akapit”

  Jak powyżej Agencja przyznaje, że istnieją ograniczenia punktu końcowego „hospitalizacje ogółem” przedstawione w pracy Minozzi 2022. Wątpliwości rozwiałaby analiza definicji punktów końcowych związanych z hospitalizacją we wszystkich badaniach pierwotnych włączonych do pracy wtórnej Minozzi 2022, jednak takiej analizy nie przeprowadzono.

  Odnośnie uwzględnienia w modelu efektu zapobiegania hospitalizacjom ogółem (wg danych NFZ 7 milionów hospitalizacji), byłoby to podejście nieuzasadnienie, ponieważ w pracy Minozzi 2022 nie wykazano istotnego statystycznie wpływu szczepionek 4-walentnych inaktywowanych vs placebo na zapobieganie hospitalizacji.


  Uwaga nr 7 do „Rozdział 5.3.2, strona 72, część Użyteczność”

  Biorąc pod uwagę, że w modelu uwzględniono wzrost odsetka szczepień refundowanych wśród szczepień wyłącznie w populacji w wieku 18-64 lat, przyjęte wartości użyteczności mają kluczowe znaczenie na wyniki analizy ekonomicznej.

  Wskazana analiza statystyczna jest analizą podgrup, którą cechują ograniczenia.

  Dodatkowo autorzy pracyHollman 2013 wskazali, że chociaż nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między utratą HRQL u pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie, zmianę wyniku o 0,07 uznano za istotną różnicę. Dalej autorzy podają, że różnice w utracie HRQL zaobserwowano u pacjentów hospitalizowanych z jakąkolwiek chorobą współistniejącą (0,60 vs. 0,53), zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu oddechowego (0,62).

  Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w pracy Holmann 2013 uwzględniono wysoki odsetek pacjentów z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań grypy (w tym hospitalizacji i zgonu), nie można jednoznacznie wskazać, że charakterystyka wejściowa pacjentów z tego badania nie wpływa na wiarygodność przeprowadzonych oszacowań.


  Uwaga nr 8 do „Rozdz. 5.4, str. 73, Rozdz. 11, str. 91; Rozdz. 12, tabela 58”

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.

  Twierdzenia Wnioskodawcy o braku możliwości rozsądnej kwantyfikacji spadku użyteczności związanego z występowaniem działań niepożądanych nie zostały potwierdzone analizą bezwzględnego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (wstępna analiza wskazuje, że ryzyko wystąpienia grypy w badaniach było mniejsze niż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych) oraz przeglądem systematycznym nakierowanym na wyszukiwania wartości użyteczności związanych z występowaniem działań niepożądanych określonych w AKL Wnioskodawcy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 48/2023 do zlecenia 016/2023
  (Dodano: 24.04.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 48/2023 do zlecenia 16/2023
  (Dodano: 05.05.2023 r.)

  go to zlecenie