Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexviadyme, Avalglucosidasum alfa, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiolka; GTIN: 05909991472474

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2337.2022; 17.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 34/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 34/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 34/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 34/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 34/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 34/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 34/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.06.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 34/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  tr>
  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 34/2023, analiza OT.423.1.12.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Nexviadyme (avalglucosidasum alfa) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobą Pompego (ICD-10 E74.0)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Katarzyna Kozłowska Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych

  pdf 01
  Plik PDF

  Ogólna uwaga dotycząca AWA i skuteczności terapii, wskazano na skuteczność terapii oraz na problem doboru pacjentów do badań klinicznych (ograniczenie epidemiologiczne – choroba rzadka).

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzone

  Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze odwołano się do wyników długoterminowych badania COMET, wskazano na poprawę wydolności pacjentów względem leczenia alglukozydazą alfa.
  Wskazano na zasadność zmiany treści uzgodnionego programu lekowego celem umożliwienia zamiany leczenia ALGL na AVGL również u pacjentów niespełniających warunku braku skuteczności/zdarzeń niepożądanych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzone

  Kinga Koćmierowska-Bobryk Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1 (dot. Rozdz. 4.3, str. 32 w AWA)
  Uwaga stanowi komentarz do ograniczeń badań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2 (dot. Rozdz. 8, str. 57 w AWA)
  Uwaga dotycząca zasadności zamiany leczenia w ramach programu lekowego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3 (dot. Rozdz. 2, str. 9, Rozdz. 5, str. 44, str. 47, Rozdz. 12 str. 67 w AWA)
  Uwaga dotyczy dodatku EviDICE zastosowanego w modelowaniu.
  Agencja zwraca uwagę, iż nie przedstawiono dokumentacji technicznej zastosowanego narzędzia co uniemożliwia pełną walidację funkcjonalności, na co zwrócono uwagę w piśmie wzywającym do uzupełnienia wymagań minimalnych. Sama aplikacja była elementem wniosku refundacyjnego, jednakże odtworzenie wyników na podstawie niejasnego funkcjonowania aplikacji obliczeniowej wpływa negatywnie na wiarygodność modelowania.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 4 (dot. Rozdz. 2, str. 9, Rozdz. 12 str. 67 w AWA)
  Uwaga odnośnie do podziału pacjentów na pacjentów z postacią wczesną (IOPD) i późną (LOPD).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 5 (dot. Rozdz. 5, str. 38, str. 39, str. 43, str. 44, str. 47 w AWA)
  Uwaga dotyczy zastosowanych w analizie użyteczności stanów zdrowia (HSU).
  Analitycy podkreślają ograniczenie uwzględnionych danych przedstawione w rozdziale 5.3.2. (str. 44).
  Uwzględnienie wartości alternatywnych dla analizy podstawowej (z analizy pierwotnej, następnie w ramach analizy wrażliwości), może mieć istotny wpływ na wnioskowanie dotyczące efektywności kosztowej.

  Uwaga 6 (dot. Rozdz. 5, str. 43, str. 47 w AWA)
  Uwaga dotyczy ograniczeń związanych z przyjętą metodyką.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 7 (dot. Rozdz. 5, str. 43, str. 45 w AWA)
  Uwaga dotyczy stabilności wyników modelu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 8 (dot. Rozdz. 5, str. 44 w AWA)
  Uwaga dotyczy uwzględnienia danych o koszcie utraconej produktywności. O ile dane zostały uwzględnione we wskazanym w uwadze arkuszu, tak nie zostały wykorzystane do modelowania. Przeprowadzono dodatkową weryfikację – w arkuszu Selections przyjęto scenariusz Societal, który powinien uwzględniać koszty pośrednie. Po przeprowadzeniu symulacji wartości w arkuszu Results (wiersze D40:F41) powinny znajdować się wartości niezerowe, jednakże wyniki wynoszą 0.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 9 (dot. Rozdz. 5, str. 44, str.47 w AWA)
  Uwaga dotyczy czasu utrzymywania się efektów terapeutycznych stosowanego leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 10 (dot. Rozdz. 5, str. 44 w AWA)
  Uwaga dotyczy metodyki oraz danych dot. śmiertelności uwzględnionej w modelu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 11 (dot. Rozdz. 5, str. 44 w AWA)
  Uwaga dotyczy kosztów świadczeń uwzględnionych w analizie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 12 (dot. Rozdz. 5, str. 44 w AWA) Uwaga dotyczy kosztu zakupu oraz napraw wózka inwalidzkiego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 13 (dot. Rozdz. 5, str. 45 w AWA) Uwaga dotyczy różnic pomiędzy badaniami COMET i mini-COMET, które stanowią ograniczenie wnioskowania.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 14 (dot. Rozdz. 5, str. 46 w AWA)
  Uwaga dotyczy perspektywy społecznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 73/2023 do zlecenia 34/2023
  (Dodano: 04.07.2023 r.)

   

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 74/2023 do zlecenia 34/2023
  (Dodano: 07.07.2023 r.)

  go to zlecenie