Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epidyolex, Cannabidiolum, Roztwór doustny, 100 mg/ml, 1, butelka 100 ml 2 strzykawki 1 ml 2 strzykawki 5 ml, GTIN: 05055813900103

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.45.2023.18.JWI; 15.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 46/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 46/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 46/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 46/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 46/2023
pdfAneks do zlecenia 46/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 46/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27.07.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 46/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 46/2023, analiza nr OT.423.1.23.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Epidyolex (kannabidiol) w leczeniu napadów padaczkowych u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego (ICD-10 G40.4)

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  Michał Opuchlik

  pdf 01
  Uwagi

  Uwaga 1 dotyczy możliwości zastosowania ewerolimusu u pacjentów z TSC. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 2 dotyczy mediany liczby leków stosowanych przed randomizacją i w trakcie badania. Wnioskodawca doprecyzował, że zmiana leków wystąpiła przed okresem 4 tygodni poprzedzających badanie kliniczne, a nie w momencie rozpoczęcia terapii kannabidiolem. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 3 dotyczy dawki kannabidiolu przyjętej w modelu dla analizy ekonomicznej i wpływu na budżet. Ad 1. Oceniany projekt programu lekowego dopuszcza zastosowanie dobowej dawki kannabidiolu u pacjentów z TSC pomiędzy 10 a 25 mg/kg masy ciała pacjenta. Jednak w jedynym randomizowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym w ocenianej populacji, GWPCARE6, kannabidiol był podawany w dawce 25 mg/kg/dobę. Nie odnaleziono dowodów wystarczającej jakości, które jednoznacznie pozwoliłyby wnioskować, iż niższe dawki (i jakie niższe dawki) pozwolą uzyskać efekty zdrowotne, które uzyskano w badaniu GWPCARE6, co opisano w AWA. Ad 2. Przedstawione dowody powinny odnosić się wyłącznie do populacji pacjentów z TSC, ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo tych samych leków stosowanych w innych jednostkach chorobowych może być inna. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono w AWA. Ponadto, jeżeli wnioskodawca korzysta z danych nieopublikowanych, dane te powinny zostać przekazane Agencji, czego pomimo skierowanej prośby nie zrobiono. Ad 3. Przegląd badań RWE wskazuje jedynie, że nie ma danych pozwalających jednoznacznie stwierdzić, jaka dawka kannabidiolu była stosowana u pacjentów z TSC, co opisano w AWA. Nie ma podstaw do wysuwania innych wniosków. Ad 4. Prawdą jest, że celem analizy ekonomicznej oraz wpływu na budżet jest modelowanie wyników ekonomicznych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. Jednakże analiza ekonomiczna opiera się na udowodnionej skuteczności leku. Nie odnaleziono wiarygodnych danych pozwalających stwierdzić, że dawki niższe (i jakie dawki) będą równie skuteczne jak dawka zastosowana w badaniu klinicznym GWPCARE6. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 4 dotyczy znacznego obciążenia chorobą. Wnioskodawca wskazuje, że oceniana jednostka chorobowa jest chorobą rzadką i ciężką, a liczebność populacji niewielka, co może stanowić uzasadnienie dla przekroczenia progu opłacalności. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 5 dotyczy diagnostyki TSC Wnioskodawca wskazuje właściwe kryteria diagnostyczne dla TSC. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 6 dotyczy produktów leczniczych refundowanych u pacjentów z TSC. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 7 dotyczy biomarkerów pozwalających na monitorowanie stanu pacjentów. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 8 dotyczy uwzględnienia opiekunów w analizie Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku padaczki w przebiegu TSC zasadne jest uwzględnienie spadku w zakresie jakości życia opiekunów. Analitycy Agencji zwracali jedynie uwagę w AWA, że brak uwzględniania opiekunów powoduje znaczną zmianę wyników. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 84/2023 do zlecenia 46/2023
  (Dodano: 02.08.2023 r.)

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja nr 85/2023 do zlecenia MZ nr 46/2023
  (Dodano: 09.08.2023 r.)

   

  go to zlecenie