Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, Daratumumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 1800 mg (120 mg/ml), 1, fiol. 15 ml, kod GTIN: 05413868119596

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2476.2022.16.PRU; 16.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 48/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 48/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 48/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 48/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 48/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 48/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 48/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.08.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 48/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.21.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Darzalex (daratumumab) w ramach programu lekowego: „ Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD 10: C90.0)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  Dr n. med. Wojciech Legieć

  pdf 01


  Uwaga
  dotyczy podkreślenia potrzeby wprowadzenia schematu DRd w leczeniu I linii szpiczaka plazmocytowego. Ponadto, wskazano na potencjalne zmniejszenie liczby hospitalizacji oraz zmniejszenie liczby nawrotów choroby oraz związanych z tym kosztów i czasu leczenia szpiczaka, wynikające z objęciem refundacją wnioskowanej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Dr n. med. Agnieszka Kowalik

  pdf 01


  W uwadze
  wskazano na potrzebę refundacji schematu DRd w leczeniu I linii szpiczaka plazmocytowego zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy.


  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Paweł Trelski Janssen Polska sp. z o.o

  pdf 01


  Uwaga 1.
  dotyczy dodatkowych wyjaśnień w zakresie wyboru technologii opcjonalnych. W uwadze rozszerzono argumentację dotyczącą wyboru technologii, wskazano na technologie stosowane w praktyce. Ponadto przedstawiono wyniki skuteczności technologii nieuwzględnionych wcześniej w analizie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2. dotyczy refundacji bendamustyny w Polsce. W uwadze wskazano, iż schemat BP (bendamustyna + prednizon) stosowany jest w 2. i następnych liniach leczenia szpiczaka plazmocytowego.

  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące braku możliwości przeprowadzenia porównania pośredniego DRd vs VRd w zakresie minimalnej choroby resztkowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwagi 4. i 5. stanowią dodatkowe wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji do badań MAIA i SWOG S0777 pacjentów z brakiem lub obecnością istotnych schorzeń współistniejących oraz stanem sprawności wg ECOG.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 6. wskazuje na błąd edytorski w podsumowaniu skuteczności klinicznej. W uwadze słusznie zauważono, iż w akapicie dotyczącym różnic między schematami DRd oraz VRd omyłkowo podano informację o braku istotnych statystycznie różnic między porównywanymi interwencjami. Należy mieć jednak na uwadze, iż w tym samym akapicie w AWA wskazano „Porównanie pośrednie wykazało istotne statystycznie wydłużenie PFS w grupie DRd w porównaniu z VRd”.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 7. dotyczy zmiany kategorii refundacyjnej lenalidomidu. W uwadze wskazano, iż w przeprowadzonych analizach uwzględniono dane kosztowe dla LEN zaczerpnięto z przetargów, tym samym jest to koszt zbliżony do sprawozdawanego w danych NFZ dopiero w komunikatach opublikowanych w czerwcu i lipcu 2023 r. Dodatkowo wskazano, iż obniżka ryczałtu na monitorowanie leczenia w programie B.54 miała miejsce po dacie złożenia wniosku, tym samym nie została uwzględniona w analizach.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Anna Kupiecka

  pdf 01


  W uwadze
  wskazano na oczekiwania pacjentów dotyczące objęcia refundacją schematu DRd w ramach I linii leczenia szpiczaka plazmocytowego. Podkreślono wygodną formę podania schematu DRd (tj. podanie podskórne i doustne poszczególnych leków).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Łukasz Rokicki

  pdf 01


  W uwadze
  wskazano na oczekiwania pacjentów dotyczące objęcia refundacją schematu DRd w ramach I linii leczenia szpiczaka plazmocytowego u chorych niekwalifikujących się do przeszczepienia komórek macierzy stych. Podkreślono także wygodną formę podania schematu DRd oraz jego skuteczność.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 87/2023 do zlecenia 048/2023
  (Dodano: 14.08.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja do zlecenia 48/2022
  (Dodano: 18.09.2023 r.)

   

  go to zlecenie